58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje unijne na 2024 rok dla firm (zarówno dla MŚP jak i dużych)

Spis treści

 1. Dotacje unijne dla firm w perspektywie finansowej 2021-2027
  1.1. Czy firmy mogą skorzystać z dotacji unijnych w 2024 roku? Jakie zmiany w naborze wniosków można spodziewać się w 2024 roku?
  1.2. Jak pozyskać dotację UE dla Polski Wschodniej (obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, część mazowieckiego)
 2. Jakie dofinansowania UE będą dostępne dla MŚP w 2024 roku?
 3. Dofinansowania dla dużych firm w 2024 roku, czyli jakie są konkursy
 4. Czy można planować pozyskanie dotacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w 2024 r i jak się do tego przygotować?
 5. Dofinansowanie z rozróżnieniem na kategorie wydatków
  5.1. Dotacje na eksport
  5.2. Dotacje na pracowników
  5.3. Dotacje na halę
  5.4. Dotacje na maszyny
  5.5. Dotacje na oprogramowanie
  5.6. Dotacje na lokale usługowe, urządzenia i podnoszenie kompetencji w branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystyki i kultury
 6. FAQ

Dotacje unijne dla firm w perspektywie finansowej 2021-2027

Stanowią one istotne wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw. Unia Europejska przeznacza znaczące środki finansowe na różnego rodzaju programy i inicjatywy mające na celu wspieranie sektora przedsiębiorczości. Dotacje te mogą być przeznaczone na inwestycje w nowoczesne technologie, rozwój infrastruktury, szkolenia pracowników oraz wiele innych obszarów, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm na rynku europejskim. Firmy mogą ubiegać się o dotacje w ramach różnych programów operacyjnych, które odpowiadają na konkretne potrzeby sektora gospodarczego. Dzięki wsparciu unijnemu firmy mają szansę na rozwój, zwiększenie efektywności działania oraz wejście na nowe rynki zbytu. Perspektywa finansowa 2021-2027 zakłada ciągłość i rozwój programów wsparcia dla firm, co stanowi pozytywną prognozę dla przedsiębiorców poszukujących dodatkowych środków na inwestycje i rozwój swojej działalności. 

W 2023 roku większość naborów krajowych się już zakończyła, a wyniki części z nich zostaną ogłoszone dopiero w nadchodzącym nowym roku.

Czy firmy mogą skorzystać z dotacji unijnych w 2024 roku? Jakie zmiany w naborze wniosków można spodziewać się w 2024 roku?

Tak, firmy wciąż będą mogły skorzystać z dotacji unijnych w 2024 roku. Unia Europejska ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i innowacji, dlatego nadal będą dostępne różne rodzaje dofinansowań unijnych. W 2024 roku można spodziewać się kontynuacji programów wspierających inwestycje w nowe technologie, rozwój zrównoważonych praktyk biznesowych, oraz projekty badawczo-rozwojowe. Ponadto, w związku z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi i transformacją cyfrową (cyfryzacja), można przewidzieć zwiększenie dostępności środków na projekty związane z ochroną środowiska (np. technologie pozyskiwania energii wiatrowej, fotowoltaika) oraz rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Warto również zauważyć, że w 2024 roku można spodziewać się pewnych zmian w naborze wniosków o dofinansowanie unijne. Może to wiązać się z koniecznością większego uwzględnienia aspektów zrównoważonego rozwoju czy innowacyjności w planach biznesowych składanych w ramach aplikacji o dotacje. Możliwe jest również zwiększenie konkurencji o środki unijne, co może skłonić firmy do większego zaangażowania w rozwój swoich projektów i podnoszenia ich jakości, aby mieć większe szanse na pozyskanie wsparcia finansowego. 

Jak pozyskać dotację UE dla Polski Wschodniej (obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, część mazowieckiego)

Na finansowanie z tego programu dedykowanego Polsce Wschodniej mogą liczyć MŚP zlokalizowane w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim, ale oczywiście z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (czyli m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

Przede wszystkim określić potrzebę przedsiębiorstwa, a następnie do jej zdefiniowaniu dopasować ją do celów ogłaszanych konkursów. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na rok 2024 oferują m.in.:

W ramach działania 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP projekty:

 1. na opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa na model oparty o GOZ-transformację od  4 kwietnia 2024 do 3 kwietnia 2025 z alokacją 10 000 000 zł;
 2. wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji od 13 czerwca do 19 grudnia 2024 z alokacją 100 000 000 zł

Projekty w obszarze 1.2. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP mogą dotyczyć dofinansowań z tego zakresu mających na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności (m.in. przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej, opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0) terminem składania wniosków od sierpnia do września 2024 (wysokość środków zostanie określona w późniejszym terminie). 

W działaniu 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów oferowane jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej poprzez składanie wniosków od czerwca do sierpnia 2024. 

Konkurs w ramach 1.4. Wzornictwo w MŚP udziela kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług (np. poprzez przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej). Wnioskować o dofinansowanie można od maja do lipca 2024. 

Instytucją przyjmującą wnioski o dofinansowanie powyższych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jakie dofinansowania UE będą dostępne dla MŚP w 2024 roku?

W 2024 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą wykorzystać dotacje unijne na szereg zadań mających na celu rozwój i wzrost ich działalności. Jednym z głównych  założeń wykorzystania tych środków może być inwestycja w nowoczesne technologie, co pozwoli firmom na poprawę efektywności produkcji oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Dotacje można także spożytkować na rozwój zaawansowanych procesów produkcji oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, co umożliwi firmom zwiększenie swojej oferty i wejście na nowe rynki. Oprócz tego, dotacje unijne mogą być wykorzystane na szkolenia pracowników, co pozwoli na podniesienie kwalifikacji zespołu oraz poprawę wydajności. Ponadto, MŚP mogą zdobyć wsparcie na rozwój eksportu poprzez udział w misjach gospodarczych, udział w targach czy promocję swoich produktów na rynkach zagranicznych. PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) przewiduje także wsparcie dla MŚP w postaci kredytów preferencyjnych, gwarancji czy pożyczek inwestycyjnych. Dodatkowo, planowane są programy szkoleniowe oraz doradcze, które mają na celu pomoc w rozwoju i modernizacji działalności przedsiębiorstw. PARP planuje także uruchomienie specjalnych programów dla start-upów oraz firm z sektora nowych technologii, które otrzymają wsparcie finansowe oraz merytoryczne w celu szybszego rozwoju i wejścia na rynek. Wsparcie dla MŚP przewidziane na rok 2024 ma na celu nie tylko poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim ich rozwój i wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Dzięki różnorodnym formom wsparcia firmy będą mogły skorzystać z odpowiednich środków dostosowanych do swoich indywidualnych potrzeb i planów rozwojowych.

Kluczowe dofinansowania dla MŚP dzielą się na:

Dotacje na eksport

Promocja marki innowacyjnych MŚP

W ramach tego działania można uzyskać wsparcie na promowanie marek produktowych na arenie międzynarodowej. Ci przedsiębiorcy, którzy posiadają potencjał eksportowy i planują udział w wystawach międzynarodowych, w tym EXPO w Japonii w 2025 powinni zapoznać się z tą dotacją, gdyż może być to coś dla nich. Alokacja środków w nim to 100 000 000 zł. Wnioski należy złożyć w terminie od 16 kwietnia do 21 maja 2024 i dotyczy wnioskodawców w postaci pojedynczych MŚP. Podmiotem, do którego należy kierować wnioski o pozyskanie dofinansowania jest PARP.

Więcej informacji odnośnie realizowania projektu w ramach tego konkursu w artykule: https://grantera.pl/promocja-marki-innowacyjnych-msp-2024/

Dotacje na badania-rozwój dla firm z całej Polski

Ścieżka SMART

W Działaniu 1.1. w ramach konkursu Ścieżka SMART na działania we wsparciu realizacji procesów badawczo-rozwojowych i wdrożeń innowacyjnych (z uwzględnieniem finansowania zakresów takich jak rozwój infrastruktury B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacja i zazielenianie działalności przedsiębiorstw) w terminach:

 1. od kwietnia do maja w konsorcjum z uwzględnieniem z MŚP z alokacją w wysokości 222 000 000 zł;
 2. od czerwca do października jako pojedyncze MŚP z alokacją 1 890 000 000 zł;
 3. od czerwca do października jako pojedyncze MŚP na projekty na rzecz Dostępności o alokacji 222 000 000 zł.

Jest to konkurs, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek na szeroką gamę potrzeb przedsiębiorców. Jest to możliwe dzięki wyszczególnionym modułom.

We wniosku konieczne będzie wybranie modułu obligatoryjnego:

– B+R, dzięki któremu możliwe będzie opracowanie innowacyjnej technologii, produktu bądź usługi (ten moduł jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw)

lub

– wdrożenie innowacji – dzięki któremu można pokryć wydatki inwestycyjne związane z potrzebą wdrożenia innowacyjnego produktu, usługi bądź technologii.

Dostępne są również moduły nieobowiązkowe, które dobieramy do wniosku według potrzeb firmy.

Modułami tymi są:

▪ Infrastruktura B+R – czyli wsparcie na utworzenie lub rozwijanie np. laboratoriów badawczych czy centrum badawczo-rozwojowego; 

▪ Internacjonalizacja – czyli wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu nowych rynków zagranicznych. W ramach dotacji możliwe jest pokrycie kosztów takich jak m.in. udział w targach zagranicznych.;

▪ Kompetencje – czyli wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji, pracowników i osób zarządzających np. poprzez kursy, doradztwo i szkolenia;

▪ Cyfryzacja – czyli wsparcie przedsiębiorców w inwestycjach związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych. Wśród możliwości na uzyskanie dotacji są m.in. transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego czy zwiększenie cybersecurity,

▪ Zazielenienie przedsiębiorstw – czyli wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zielonej energii, ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego. Wsparciem może być objęcie rozwoju nowych modeli biznesowych przyczyniających się do ochrony środowiska.

W tych samych terminach odbędzie się nabór o takim samym zakresie, ale dedykowany projektom na rzecz dostępności i jego alokacja w tym przypadku sięgnie 445 000 000 zł.

Dotacje na inwestycje, czyli fundusze europejskie na infrastrukturę

Kredyt ekologiczny

W Działaniu 3.1. w konkursie Kredyt ekologiczny jako pomoc dla MŚP, small i midcaps można starać się o dotacje w transformacji zwiększającej efektywność energetyczną, modernizację infrastruktury, inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy. Wnioski na ten cel można składać od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i ubiegać się o środki z budżetu o alokacji 660 000 000 zł. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna, czyli refundacja części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Dofinansowania dla dużych firm w 2024 roku, czyli jakie są konkursy

NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) ogłosiło plany dotyczące dofinansowania dla dużych przedsiębiorców w 2024 roku. W ramach programu badawczo-rozwojowego, NCBR będzie wspierać innowacyjne projekty, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki. Jedną z głównych ścieżek, dla których przyznane zostaną dofinansowania, jest ścieżka smart, skierowana zarówno do konsorcjów, jak i pojedynczych przedsiębiorców. Konsorcja, które składają się z kilku firm działających w różnych obszarach, będą mogły ubiegać się o wsparcie na projekty, które wprowadzą innowacje w danej branży lub sektorze. Dzięki współpracy między firmami możliwe będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Dla pojedynczych przedsiębiorców, również istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na projekty badawcze i rozwojowe, które przyczynią się do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na rynku. NCBR dofinansuje projekty, które zakładają wykorzystanie nowoczesnych technologii, zwiększenie efektywności produkcji, poprawę jakości wyrobów i usług, a także podejście proekologiczne. Priorytetem NCBR jest również rozwój inteligentnych systemów oraz zrównoważony rozwój gospodarczy. Dla przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju innowacyjnych rozwiązań, ścieżka smart stanowi doskonałą okazję do otrzymania wsparcia finansowego na realizację swoich pomysłów. Dzięki dofinansowaniu NCBR, polscy przedsiębiorcy będą mieli szansę na rozwój, wejście na nowe rynki i pozyskanie konkurencyjnej przewagi. Dofinansowania NCBR dla dużych przedsiębiorców w 2024 roku stanowią istotny impuls dla rozwoju polskiego biznesu i przyczynią się do stymulacji innowacyjności w przedsiębiorstwach. 

Kluczowe dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw wraz z wysokością dofinansowania:

Atrakcyjnie rysuje się inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Już teraz w ramach Działania 1.1. Ścieżka SMART instytucja planuje nabór od czerwca do października 2024 dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP wsparcie w realizacji procesów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych. Alokacja środków w tym konkursie to wysokość 890 000 000 zł.

Jest to konkurs, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek na szeroką gamę potrzeb przedsiębiorców. Jest to możliwe dzięki wyszczególnionym modułom.

We wniosku konieczne będzie wybranie modułu obligatoryjnego:

– B+R, dzięki któremu możliwe będzie opracowanie innowacyjnej technologii, produktu bądź usługi (ten moduł jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw)

lub

– wdrożenie innowacji – dzięki któremu można pokryć wydatki inwestycyjne związane z potrzebą wdrożenia innowacyjnego produktu, usługi bądź technologii.

Dostępne są również moduły nieobowiązkowe, które dobieramy do wniosku według potrzeb firmy.

Modułami tymi są:

▪ Infrastruktura B+R – czyli wsparcie na utworzenie lub rozwijanie np. laboratoriów badawczych czy centrum badawczo-rozwojowego; 

▪ Internacjonalizacja – czyli wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu nowych rynków zagranicznych. W ramach dotacji możliwe jest pokrycie kosztów takich jak m.in. udział w targach zagranicznych.;

▪ Kompetencje – czyli wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji, pracowników i osób zarządzających np. poprzez kursy, doradztwo i szkolenia;

▪ Cyfryzacja – czyli wsparcie przedsiębiorców w inwestycjach związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych. Wśród możliwości na uzyskanie dotacji są m.in. transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego czy zwiększenie cybersecurity,

▪ Zazielenienie przedsiębiorstw – czyli wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zielonej energii, ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego. Wsparciem może być objęcie rozwoju nowych modeli biznesowych przyczyniających się do ochrony środowiska.

W tych samych terminach odbędzie się nabór o takim samym zakresie, ale dedykowany projektom na rzecz dostępności i jego alokacja w tym przypadku sięgnie 445 000 000 zł.

Dokumentacja konkursu jest dostępna na portalu gov.pl

Czy można planować pozyskanie dotacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w 2024 r i jak się do tego przygotować?

Planowanie pozyskania dotacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 w 2024 roku jest jak najbardziej możliwe i wręcz wskazane, jeśli chcemy zapewnić stabilne finansowanie dla organizacji, przedsiębiorstwa czy projektu. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i strategii można zwiększyć szanse na pozyskanie środków z funduszy unijnych. Po pierwsze, warto zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat dostępnych programów i konkursów oraz zasadami przyznawania dotacji przez instytucje unijne. Następnie należy dokładnie przeanalizować, jakie działania czy projekty organizacja planuje realizować oraz w jaki sposób te inicjatywy mogą wpisywać się w cele i priorytety określone w dokumentach programowych nowej perspektywy finansowej. Ważne jest także zaplanowanie odpowiednich działań przygotowawczych, takich jak rozwinięcie partnerstw, listów intencyjnych, koncepcji na innowacyjny projekt. Ponadto, istotne jest przeprowadzenie analizy ryzyka oraz ewentualnych kosztów związanych z realizacją planowanych działań, co pozwoli na lepsze skalkulowanie potrzebnych środków finansowych z unijnych funduszy. Należy również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, która powinna być starannie opracowana i zgodna z wymaganiami konkursowymi. Warto również rozważyć skorzystanie z pomocy ekspertów z zakresu pozyskiwania dotacji, którzy posiadają doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu aplikacji o dofinansowanie unijne. Kluczem do sukcesu jest również systematyczne monitorowanie ogłaszanych konkursów oraz terminów składania aplikacji, aby nie przegapić żadnej możliwości pozyskania środków na realizację naszych planów. 

Dofinansowanie z rozróżnieniem na kategorie wydatków

Dotacje na eksport

Finansowanie działań  związanych z eksportem można pokryć z kilku dostępnych źródeł unijnych. Między innymi eksport oznacza często udział w targach, wyjazdy na misje gospodarcze, działania reklamowe, budowa przestrzeni wystawienniczej i wiele innych inicjatyw. O możliwości pozyskania dofinansowania na te wymienione i inne cele przeczytasz w artykule „Dotacje na eksport w 2024”. Dzięki wsparciu eksportu przedsiębiorstwo może rozwinąć swoją ekspansję na rynki zagraniczne, a także nie martwić się o kapitał na realizację powziętego planu marketingowo-promocyjnego związanego z wprowadzaniem lub rozwojem produktów i usług. 

Dotacje na pracowników

Do działalności biznesowej niezbędny jest rozwój pracowników i inwestycja w ich kompetencje. Przedsiębiorcy w tym zakresie mogą uzyskać środki finansowe na wynagrodzenia pracowników w swoich projektach, rozwój ich kompetencji i zdobywanie nowych certyfikatów poprzez udział w szkoleniach. Więcej informacji o pozyskiwaniu dofinansowania ten cel przeczytasz tutaj: https://grantera.pl/dotacje-dla-pracownikow-w-2024/. Rozwój firmy a także realia rynkowe sprawiają, że taka pomoc wsparcia kadry pracowniczej zawsze wzmacnia zespół i realizowane przez niego przedsięwzięcia.

Dotacje na halę

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności często rozwijający się biznes staje przed potrzebami lokalowymi. Taka inwestycja to zawsze duży wydatek w planowanym budżecie. Warto wcześniej przyjrzeć się możliwościom dofinansowania ze środków unijnych w tym zakresie. W wielu konkursach stawiających sobie za cel rozwój kluczowej oferty lub technologii istnieje także możliwość pozyskania środków na budowę czy rozbudowę hali  namiotowej, produkcyjnej, magazynowej. O różnych możliwościach w tym zakresie przeczytasz tutaj: https://grantera.pl/dotacje-na-budowe-hali/.

Dotacje na maszyny

Niezbędnym elementem projektów i przedsięwzięć, w ramach których przedsiębiorca chce się rozwijać, mogą stać się urządzenia i maszyny. O ich zakup mogą starać się zwłaszcza te firmy, które planują wprowadzenie na rynek nowych usług i produktów. Możliwe jest finansowanie zarówno pojedynczych maszyn, jaki i całych linii produkcyjnych. Więcej o warunkach takiego zakupu przeczytasz tutaj: https://grantera.pl/dotacje-zakup-maszyn-i-urzadzen/

Dotacje na oprogramowanie

Szeroko rozumiana cyfryzacja przedsiębiorstw, a wraz z nią zakup specjalistycznego oprogramowania lub zlecenie usług programistycznych na zamówienie, to wyzwania stojące przed rozwijającymi się przedsiębiorcami. W ramach środków unijnych na oprogramowanie można też sfinansować wdrażanie oprogramowania i szkolenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu: https://grantera.pl/dotacje-zakup-oprogramowania/.

Dotacje na lokale usługowe, urządzenia i podnoszenie kompetencji w branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystyki i kultury

Dotacje na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce można pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). O warunkach, jakie należy w tym celu spełnić przeczytasz tutaj: https://grantera.pl/dotacje-horeca-2024/.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące naborów wniosków na 2024 rok

1. Czy można otrzymać dofinansowanie na oze tj. chcę wybudować nową halę, ale interesuje mnie też fotowoltaika do zasilania hali

Tak, można otrzymać dofinansowanie na oze, czyli na odnawialne źródła energii. W przypadku budowy nowej hali przemysłowej, inwestycja w fotowoltaikę do zasilania hali może być bardzo korzystna. Dofinansowanie na ten cel można uzyskać zarówno ze środków unijnych krajowych, jak i regionalnych programów wsparcia. Jednym z konkursów może być tu kredyt ekologiczny.

Dzięki fotowoltaice możliwe jest uzyskanie darmowej energii elektrycznej, co przekłada się na znaczne oszczędności w eksploatacji hali. Dodatkowo, inwestycje w odnawialne źródła energii mogą spełniać wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, co w niektórych przypadkach może skutkować dodatkowymi korzyściami finansowymi w postaci ulg podatkowych lub zwolnień z opłat ekologicznych. Istnieje również możliwość skorzystania z kredytów inwestycyjnych o preferencyjnych warunkach, które mogą być dedykowane na instalację fotowoltaiki wraz z budową nowej hali. Warto również zwrócić uwagę, że w obecnych czasach istnieje rosnące zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii, co sprawia, że jest to również korzystne z punktu widzenia wartości nieruchomości. Budowa hali przemysłowej z zainstalowanym panelem fotowoltaicznym może zwiększyć atrakcyjność nieruchomości dla potencjalnych przyszłych najemców lub nabywców. Dlatego też rozważając inwestycję w budowę nowej hali przemysłowej, warto również dokładnie przeanalizować możliwość zainstalowania fotowoltaiki i skorzystania z dostępnych form dofinansowania oraz ulg podatkowych. 

Jeśli jest więcej pytań w tym zakresie to zachęcamy do wypełnienia formularza, a przeprowadzimy consulting możliwych form dofinansowania dla Państwa.

2. Czy jeśli miejscem rejestracji mojej siedziby jest np. województwo lubuskie to mogę skorzystać z dotacji dla Polski Wschodniej, czy też musi być to dla województw wymienionych jako ta Polska Wschodnia?

Projekty należy realizować zgodnie z przepisami zawartymi w dokumentacji danego konkursu. W przypadku projektów dedykowanych dla Polski Wschodniej należy zwracać wyraźną uwagę na dokumentację danego konkursu czy mówi o tym, że projekt ma być realizowany na terenie Polski Wschodniej czy też cała firma musi być zarejestrowana na terenie Polski Wschodniej. Warto zauważyć, że dotacje dedykowane dla Polski Wschodniej mają też zwykle wyższy poziom dofinansowania.

3. Czy Wy jako Grantera wspieracie później w rozliczeniu projektu czy tylko pomagacie pozyskiwać dofinansowania?

Grantera wspiera przedsiębiorców nie tylko w całym procesie pozyskiwania dotacji, ale również na etapie rozliczania projektu, który otrzymał dofinansowanie. 

Bardzo ważnym aspektem we współpracy jest całościowe patrzenie na projekt. Co to oznacza? To, że podczas pisania wniosku bardzo mocno zwracamy uwagę już na to, aby proces rozliczania przebiegał jak to tylko jest najłatwiej dla Wnioskodawcy. Staramy się z wyprzedzeniem zapobiec pułapkom, na które Wnioskodawca może natknąć się na etapie prowadzenia samego projektu. Należy jednak pamiętać, że usługa na rozliczanie nie jest usługą obligatoryjną. Zdarza się, że przedsiębiorstwo rozlicza projekt bez stałego wsparcia, podczas gdy Grantera służy przeszkoleniem do całego procesu bądź wsparciem doraźnym. Jednak zdecydowana większość projektów jest objęta naszą opieką przez cały czas, aż do jego zakończenia.

Zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter, aby nie przegapić żadnych terminów konkursów. Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnej konsultacji poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl