58 380 15 96 info@grantera.pl

Kalendarz dotacji

Poniżej znajdą Państwo listę aktualnych konkursów wartych uwagi

Lista polecanych przez nas dotacji

 

Nazwa konkursu Termin Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Budżet Link do opisu
Ścieżka SMART 27 czerwca – 24 października 2024 wynagrodzenia pracowników, zakup maszyn, linii produkcyjnych, oprogramowanie, roboty budowlane (w tym hale produkcyjne), promocję na rynkach zagranicznych, szkolenia, OZE, zobacz więcej. 2 112 mln zł – MŚP
890 mln zł – duże przedsiębiorstwa
Dowiedz się więcej
Ścieżka SMART
Dostępność +
27 czerwca – 24 października 2024 wynagrodzenia pracowników, zakup maszyn, linii produkcyjnych, oprogramowanie, roboty budowlane (w tym hale produkcyjne), promocję na rynkach zagranicznych, szkolenia, OZE, zobacz więcej.

222 mln zł – MŚP

445 mln zł – duże przedsiębiorstwa

Dowiedz się więcej
Ścieżka SMART Konsorcja 15 grudnia 2023 – 8 marca 2024
wynagrodzenia pracowników, zakup maszyn, linii produkcyjnych, oprogramowanie, roboty budowlane (w tym hale produkcyjne), promocję na rynkach zagranicznych, szkolenia, OZE, zobacz więcej. 1 335 mln zł Dowiedz się więcej.
Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs 2024.01 26 lutego – 27 marca 2024 zakup urządzeń i środków technicznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup urządzeń chroniących przed hałasem, drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym i optycznym, zakup urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze itp. 120 mln zł
Dowiedz się więcej.
Seal of excellence 10 czerwca 2024 – 2 sierpnia 2024 wsparciem mogą zostać objęte prace B+R, obejmuje te same koszty, co złożony wcześniej wniosek w konkursie w ramach EIC Accelerator (warunkiem jest otrzymanie w tym konkursie certyfikatu Seal of Excellence). 35 mln zł Wkrótce 
IPCEI 13 maja 2024 – 21 czerwca 2024 koszty realizacji prac B+R, rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urzedzeń. 135 mln zł Wkrótce 
Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO) 28 maja – 19 czerwca 2024 udział w targach, rozwój eksportu, rozwój działalności na rynki zagraniczne, misje gospodarcze, dowiedz się więcej. 100 mln zł Dowiedz się więcej
Promocja marki innowacyjnych MŚP 15 października – 28 listopada 2024 udział w targach, rozwój eksportu, rozwój działalności na rynki zagraniczne, misje gospodarcze, dowiedz się więcej. 155 mln zł Dowiedz się więcej
Dig.IT Transformacja polskich MŚP III kwartał 2024 zakup oprogramowania, zakup usług chmurowych, wdrożenie oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa, dowiedz się więcej. do 200 000
na projekt
Dowiedz się więcej
Kredyt ekologiczny

25 kwietnia – 25 lipca 2024

17 października – 30 grudnia 2024

nabycie środków trwałych, robót i materiałów budowlanych związanych z inwestycją ekologiczną, wartości niematerialnych i prawnych, nabycie małych instalacji (OZE) dowiedz się więcej. 660 mln zł Dowiedz się więcej
Inwestycja A1.2.1. KPO sektor HoReCa II kwartał 2024 inwestycja w bazę usługową lub produkcyjną w szczególności: roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, a także działania związane z zieloną transformacją i wykorzystaniem technologii cyfrowych. Uzupełniająco również podniesienie kwalifikacji pracowników, dowiedz się więcej. planowana kwota 1,2 mld zł Dowiedz się więcej.
Granty na eurogranty 18 kwietnia 2024 – 17 kwietnia 2025 wspiera przygotowanie Eurograntu – projektu planowanego do realizcji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej; w ramach projektu można sfinansować: usługa doradcza, opracowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku o Eurogrant, organizacja spotkań z partnerami, koszty tłumaczenia dokumentacji. 43 mln zł  Wkrótce
1.1 Efektywność energetyczna 29 lutego 2024 – 13 maja 2024 Modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie, zwiększenie efektywności energetycznej systemów pomocniczych  ok. 188 mln zł Wkrótce
2.2 Rozwój OZE 29 lutego 2024 – 13 maja 2024 Budowa, przebudowa, instalacja odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE ok. 300 mln zł Wkrótce
2.3 Infrastruktura energetyczna 29 grudnia 2023 – 22 kwietnia 2024 Typy projektów dopuszczone w ramach naboru: budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ok. 700 mln zł Wkrótce
Racjonalna gospodarka odpadami: Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne 13 grudnia 2023 – 30 kwietnia 2024 Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. ok. 2 mld zł Wkrótce

 

 

Nazwa konkursu Termin Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Budżet Link do opisu
EIC Accelerator I nabór: do 13 marca 2024
II nabór: do 3 października 2024
EIC Accelerator Open: brak narzuconego obszaru tematycznego, przedsiębiorca sam określa tematykę swojego projektu
EIC Accelerator Challenge: wspieranie firm MŚP i start upów, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii m.in.: wsparcie dla Przemysłu 5.0, generatywna Sztuczna Inteligencja, żywność z precyzyjnej fermentacji i alg, odnawialne źródła energii.
EIC Accelerator Open: 375 mln
EIC Accelerator Challenge: 300 mln
Wkrótce 

PathFinder

 

Open: do 7 marca 2024

Challenges: do 16 października 2024

 

koszty badań naukowych i technologicznych na wczesnym etapie rozwoju (TRL 1-4);

rozwijanie wskazanych kierunków badawczych (2-4)

 

Open: 3 mln

Challenges: 4 mln

 

Wkrótce

 

 

Nazwa konkursu Termin Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Budżet Link do opisu
1.2 Automatyzacja
i robotyzacja
w MŚP
Polska Wschodnia
sierpień 2024 – wrzesień 2024 działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania 100 mln zł Wkrótce

1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP dla Polski Wschodniej

I tura: 16 lipca 2024 – 3 kwietnia 2025
II tura: 13 czerwca 2024 – 19 grudnia 2024
Etap I: Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji, czyli zakup usług doardczych świadczonych przez doradców zewnętrznych
Etap II: zakup usług doradczych, nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakup materiałów i robót budowlanych, koszty usług szkoleniowych.
I tura: 10 mln zł
II tura: 100 mln zł
Wkrótce

1.4 Wzornictwo w MŚP

maj 2024 – lipiec 2024 zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej, nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), koszty robót i materiałów budowlanych (związanych z instalacją maszyn i urządzeń), koszty usług szkoleniowych 100 mln zł Wkrótce
1.1 Rozwój jednostek naukowych (dolnośląskie) 15 lutego 2024 – 11 marca 2024 zakup środków trwałych m.in. aparatury i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych (wraz z montażem), zakup wartości niematerialnych i prawnych 92 mln zł Dowiedz się więcej
1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw (dolnośląskie) 15 lutego 2024 – 8 kwietnia 2024 badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, innowacja produktowa, procesowa ok. 155 mln zł Wkrótce
1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw (dolnośląskie, powiat zgorzelecki) 15 lutego 2024 – 26 marca 2024 badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, innowacja produktowa, procesowa ok. 44 mln zł Dowiedz się więcej
9.4 Transformacja gospodarcza – nabór dla subregionu wałbrzyskiego objętego interwencją FST (dolnośląskie) 8 lutego 2024 – 28 marca 2024 zakup środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), wartości niematerialnych i prawnych (określone w Regulaminie), „drobne” prace remontowo-budowlane (do 20% wydatków kwalifikowalnych projektu) ok. 45 mln zł Dowiedz się więcej
Działanie FEDS.09.04 Transformacja gospodarcza – „Zielone” inwestycje MŚP. Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna
(subregion wałbrzyski – dolnośląskie)
6 lutego 2024 – 7 marca 2024 modernizacja energetyczna MŚP w zakres czego wchodzi m.in.: instalacja OZE wraz z magazynem energii, termomodernizacja budynków, wymiana lub modernizacja źródła energii; inwestycje ograniczające wpływ przedsiębiorstw na środowisko np. projekty polegające na zminimalizowaniu zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszcze, ponowne wykorzystanie, naprawę i recykling ok. 156 mln zł Wkrótce
Działanie FEDS.09.04 Transformacja gospodarcza – Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających
potencjał RSI
(subregion wałbrzyski – dolnośląskie)
28 marca 2024 – 25 kwietnia 2024 prace B+R, wdrożenie wyników prac B+R, kompetencje m.in. podnoszenie kwalifikacji kadr z przedsiębiorstw z zakresu infrastruktury B+R ok. 37 mln zł Wkrótce
1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (lubelskie) 14 lutego 2024 – 5 kwietnia 2024 inwestycja w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, inwestycja w wartości niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach, MŚP, działania badawcze i innowacyjne w MŚP, mikroprzedsiębiorstwach w tym tworzenie sieci kontatków (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności) ok. 108 mln zł Wkrótce
1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (lubelskie) 2 kwietnia 2024 – 31 maja 2024 prace B+R, badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub wrpowadzenie ulepszeń do istniejących produktów, procesów, usług ok. 26 mln zł Wkrótce
1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (lubelskie) lipiec 2024 – sierpień 2024 Opracowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji ok. 5 mln zł Wkrótce
2.5 Usługi dla MŚP (lubelskie) 17 kwietnia 2024 – 31 maja 2024 zakup specjalistycznych usług doradczych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, transformację technologiczną i organizacyjną przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych ok. 12 mln zł Wkrótce
2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych
1 lutego 2024 – 29 marca 2024 rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne, udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym oraz jako dodatkowy element projektu, udział w misjach gospodarczych ok. 10 mln zł Dowiedz się więcej
3.8 GOZ w przedsiębiorstwach (lubelskie) lipiec 2024 – sierpień 2024 zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadków produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiagnięciu założeń GOZ, zamykanie obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty ok. 113 mln zł Wkrótce
01.02 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje (łódzkie) 19 lutego 2024 – 5 marca 2024 badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe, zakup wyników prac B+R, budowa, przebudowa, rozbudowa czy modernizacja infrastruktury B+R, wdrożenie wyników prac B+R, wynagrodzenia, szkolenia dla pracowników ok. 50 mln zł Wkrótce
01.05 Konkurencyjność MŚP – Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw (łódzkie) 15 kwietnia 2024 – 30 kwietnia 2024 zwiększenie skali potencjału eksportowego m.in. usługi doradcze, udział w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych 25 mln zł Wkrótce
01.05 Konkurencyjność MŚP – Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 (łódzkie) 16 września 2024 – 30 września 2024 wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologicznie i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji ok. 25 mln zł Wkrótce
09.01 Gospodarka w transformacji – Wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (łódzkie) 18 stycznia 2024 – 29 marca 2024 wdrożenie innowacji, wdrożenie wyników prac B+R, zakup maszyn i urządzeń, zakup oprogramowania i licencji 80 mln zł Wkrótce
09.01 Gospodarka w transformacji – Wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych (łódzkie) 15 marca 2024 – 30 kwietnia 2024 badania przemysłowe i prace rozwojowe m.in. opracowanie prototypów, projektów pilotażowych, tesotwanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, wdrożenie wyników prac B+R m.in. usługi związane z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań 60 mln zł Wkrótce
09.01 Gospodarka w transformacji – Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach (łódzkie) 15 kwietnia 2024 – 31 maja 2024 zakup sprzętu, audyty środowiskowe, wsparcie dordczo-szkoleniowe, ekoprojektowanie produktów i opakowań 20 mln zł Wkrótce
1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (małopolskie) 1 czerwca 2024 – 1 września 2024 koszty wynagrodzeń, aparatury i sprzętu, budynków i gruntów, podwykonawstwa, wartości niematerialne i prawne ok. 89 mln zł Wkrótce
1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (małopolskie) 27 marca 2024 – 11 czerwca 2024 zakup infrastruktury B+R m.in. aparatury i urządzeń laboratoryjnych, zaawansowanego oprogramowania 53 mln zł Wkrótce
1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 (małopolska)  29 grudnia 2023– 4 kwietnia 2024 zakup nowych środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, roboty budowlane (związane z instalacją maszyn i urządzeń) ok. 67 mln zł Wkrótce
1.12 Wdrażanie innowacji (małopolskie) 21 lutego 2024 – 6 maja 2024 wdrożenie wyników prac B+R, innowacja produktowa, innowacja w procesie biznesowym, zakup nowych środków trwałych wraz z kosztem ich montażu, zakup wartości niematerialnych i prawnych, koszty prac i materiałów budowlanych bezpośrednio związanych z montażem środkó trwałych nabytych w ramach projektu, wydatki na zakup usług doradczych, w tym z zakresu pomocy przy integracji nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania w działalności przedsiębiorstwa ok. 45 mln zł Wkrótce
2.4 Rozwój sieci ciepłowniczych (małopolskie) wrzesień 2024 – grudzień 2024 Na ten moment nie ogłoszono dokumentacji konkursowej ok. 9 mln zł Wkrótce
1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw (mazowieckie) 26 stycznia 2024 – 6 marca 2024 wynagrodzenia pracowników, roboty budowlane, zakup aparatury, sprzętów, technologii, doradztwo, zakup maszyn ok. 66 mln zł Dowiedz się więcej
1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw (mazowieckie) 12 kwietnia 2024 – 22 maja 2024 Na ten moment nie ogłoszono dokumentacji konkursowej ok. 43 mln zł Wkrótce
1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw (mazowieckie) 13 maja 2024 – 21 czerwca 2024 Na ten moment nie ogłoszono dokumentacji konkursowej ok. 22 mln zł Wkrótce
1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP (mazowieckie) 9 lutego 2024 – 20 marca 2024 wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R ok. 58 mln zł Dowiedz się więcej
1.9 Wdrożenie B+R przez MŚP maj 2024 Na ten moment nie ogłoszono dokumentacji konkursowej ok. 17 mln zł Wkrótce
01.01 Badania i rozwój (Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej) (podkarpackie) wrzesień 2024 – grudzień 2024

Moduły:
a) prace B+R: wynagrodzenia pracowników, koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, korzystania z nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentów
b) infrastuktura: nabycie/wytworzenie nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, roboty budowlane (jeśli są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu)

 

 

c) prace przedwdrożeniowe: koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, koszty wsparcia innowacji

d) prace wdrożeniowe: nabycie nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, roboty budowlane (jeśli są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu)

e) doradztwo: nabycie usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, z wyjątkiem usług mających charakter ciągły lub okresowy, usług związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa (rutynowe usługi doradztwa podatkowego, księgowego, regularne usługi prawnicze lub reklama)

ok. 87 mln zł Wkrótce
01.03 Wsparcie MŚP – dotacja (internacjonalizacja MŚP) (podkarpackie) 31 stycznia – 29 lutego 2024 usługi doradcze związane z analizą możliwości eksportowych posiadanego modelu biznesowego, opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, opracowanie startegii marketingowej ok. 8 mln zł Dowiedz się więcej
01.03 Wsparcie MŚP – dotacja (wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP) (podkarpackie) 1 marca 2024 – 15 kwietnia 2024 stworzenie innowacyjnych produktów lub usług, wprowadzanie nowych procesów produkcyjnych, nabycie nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług doradczych ok. 47 mln zł Wkrótce
01.03 Wsparcie MŚP – dotacja (wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP) (podkarpackie) 1 września – 30 września 2024 maszyny i urządzenia, roboty budowalne, wartości niematerialne i prawne ok. 51 mln zł Wkrótce
1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R (podlaskie) 15 stycznia 2024 – 29 lutego 2024
20 marca 2024 – 30 kwietnia 2024
realizacja prac B+R m.in. wynagrodzenia pracowników, koszty aparatury, uzupełnienie kompetencji pracowników, działania związane z inwestycjami zazielenieniem, internacjonalizacją lub cyfryzacją 15 mln zł Dowiedz się więcej
6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej (pomorskie) 15 listopada 2023 – 28 lutego 2024  zakup wyposażenia trwałego, w tym doposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt lub narzędzia specjalistyczne dostosowane do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, budowa, rozbudowa, montaż placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; uzupełniająco: działania służace zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej, zagospodarowanie otoczenia obiektów (modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci), działania służace poprawie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej (nie może się pokrywać z zakresem wsparcia w ramach KPO). 45 mln zł  Wkrótce 
2.1 Efektywność energetyczna (pomorskie) 3 kwietnia 2024 – 24 kwietnia 2024 koszt opracowania lub aktualizacji dokumentów i prac niezbędnych do przygotowania projektu m.in. studium wykonalności, dokumentacja techniczna audyt energetyczny, wymiana, przebudowa i modernizacja przegród zewnętrznych m.in. ścian zewnętrznych, stropów, poddasza, okien, drzwi, modernizacja źródeł ciepła m.in. wymiana na źródła niskoemisjne przede wszystkim OZE np. na pompy ciepła w połaczeniu z fotowoltaiką, likwidacja i podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymiana na źródło zasilane paliwem gazowym, wymiana na kotł spalające paliwa zawierające biomasę o wilgotności do 20%, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych xz uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ok. 110 mln zł Wkrótce
2.1 Efektywność energetyczna (pomorskie) 3 kwietnia 2024 – 24 kwietnia 2024 koszty opracowania lub aktualizacji dokumentów m.in. studium wykonalności, dokumentacja techniczna, audyt energetyczny, koszty przebudowy lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła i/lub energii elektrycznej zasilane odnawialnymi źródłami energii oraz paliwami gazowymi, koszty budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłownicznych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła, koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej obiektów, w których likwidowane są źródła na paliwa stałe ok. 11 mln zł Wkrótce
2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym (pomorskie) 6 marca 2024 – 27 marca 2024 koszty budowy, rozbudowy i remontu centrum przygotowania do ponownego użycia (w tym napraw) zużytych urządzeń, sprzętu domowego lub innych używanych rzeczy lub ich wymiany, koszty budowy rozbudowy, przebudowy instalacji recyklingu odpadów z sektora komunalnego, w tym ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentacji, koszty infrastruktury technicznej (budynki i wyposażenie) związanej z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych produktów żywnościowych lub produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia ok. 82 mln zł Wkrótce
1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (śląskie) 25 stycznia 2024 – 18 kwietnia 2024 I. prace B+R m.in.: wynagrodzenia, materiały do badań, elementy prototypu, amortyzacja apartury badawczej
II. infrastruktura B+R m.in.: zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego
ok. 366 mln zł Wkrótce
1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – TYP 4. Wdrożenie wyników prac B+R (śląskie) grudzień 2024 – styczeń 2025 Na ten moment nie ogłoszono dokumentacji konkursowej ok. 93 mln zł Wkrótce
1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP (śląskie)
14 marca 2024 – 23 kwietnia 2024 Na ten moment nie ogłoszono dokumentacji konkursowej ok. 66 mln zł Wkrótce
10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw (śląskie) 31 stycznia 2024 – 19 marca 2024 roboty i materiały budowlane, środki trwałe/dostawy, wartości niematerialne i prawne ok. 165 mln zł Dowiedz się więcej
10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji (śląskie) czerwiec 2024 – lipiec 2024 Na ten moment nie ogłoszono dokumentacji konkursowej ok. 222 mln zł Wkrótce
1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R (wielkopolskie) 9 września 2024 – 8 listopada 2024 Na ten moment nie ogłoszono dokumentacji konkursowej 100 mln zł Wkrótce
1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw (zachodniopomorskie) wrzesień 2024 – październik 2024 Na ten moment nie ogłoszono dokumentacji konkursowej ok. 41 mln zł Wkrótce
1.2 Małe projekty B+R (zachodniopomorskie) wrzesień 2024 – październik 2024 Na ten moment nie ogłoszono dokumentacji konkursowej ok. 2 mln zł Wkrótce

 

Postaw na skuteczność

Pozyskujemy fundusze od 2002 roku

 

W Granterze pomagamy
znaleźć innowacje.
Kompleksowo pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowań
od przygotowania wniosku po rozliczenie projektu.

%

Skuteczności
w pozyskiwaniu dotacji

Masz pytanie odnośnie któregoś z tych konkursów?

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem za pomocą poniższego formularza.

Wypełniono formularz

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

lub śledź nasze kanały w social mediach