58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje unijne dla firm na zakup maszyn i urządzeń

Spis treści

 1. Dotacje na zakup maszyn i urządzeń
 2. Kto może uzyskać dofinansowanie na zakup maszyn w 2024 roku?
  2.1. Ścieżka SMART, czyli dotacja unijna dla firm
 3. Dotacje unijne dla firm produkcyjnych na zakup maszyn – bezzwrotny kredyt ekologiczny
 4. FAQ

Dotacje na zakup maszyn i urządzeń

Efektywne prowadzenie i zwiększenie rentowności firmy wymaga stałego rozwijania, modernizowania i restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Kluczowym krokiem ku temu jest inwestycja w nowe maszyny, co jednak często wiąże się z dużymi wydatkami, szczególnie trudnymi do pokrycia dla nowych przedsiębiorców. W dzisiejszych czasach inwestowanie w zaawansowane technologicznie maszyny i innowacyjne rozwiązania ma decydujące znaczenie dla konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. Warto więc rozważyć skorzystanie z dostępnych programów unijnych, które oferują wsparcie finansowe niezbędne do realizacji takich inwestycji. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi dotacjami unijnymi w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Co warto wiedzieć odnośnie dotacji na zakup maszyn i urządzeń? Czy może je otrzymać tylko zakład produkcyjny?

Dofinansowania unijne stanowią istotną szansę dla doświadczonych przedsiębiorstw, które dążą do dynamicznego rozwoju i modernizacji poprzez zakup dodatkowych maszyn i urządzeń. Możliwość ta obejmuje różnorodne branże, umożliwiając pokrycie kosztów zakupu szerokiego zakresu specjalistycznego sprzętu.

Dla przykładu w branży metalowej możliwe jest uzyskanie wsparcia na zakup zaawansowanego sprzętu, takiego jak lasery tnące, przecinarki plazmowe, maszyny do cięcia wodą, tokarki CNC, obrabiarki CNC, giętarki hydrauliczne czy spawarki laserowe. Z kolei przedsiębiorstwa działające w branży tekstylnej mogą inwestować w katery, lagowarki, stoły podciśnieniowe, noże do cięcia tkanin, automaty szyjące czy stoły transportowe. Dla firm z branży spożywczej dostępne są dotacje na taśmociągi, urządzenia grzewcze, chłodnie, dozowniki sterowane komputerowo, kompletne linie produkcyjne oraz urządzenia mieszające.

Również w innych branżach, takich jak medycyna, biotechnologia, informatyka, czy przemysł morski, dostępne są dofinansowania na zakup specjalistycznego sprzętu. W sektorze medycznym i biotechnologicznym można uzyskać wsparcie na zakup aparatury diagnostycznej czy laboratoryjnej, w informatyce na serwery czy zaawansowane systemy do przetwarzania danych, a w przemyśle morskim na statki, systemy nawigacyjne czy sprzęt do wydobycia.

Warto podkreślić, że wymienione branże są tylko przykładowe i dotacje unijne mogą być dostępne również dla innych sektorów. Każda branża może skorzystać z możliwości finansowania różnego rodzaju maszyn i urządzeń, które są niezbędne do ich specyficznych potrzeb. To elastyczne podejście umożliwia przedsiębiorcom z różnych sektorów inwestowanie w nowoczesne technologie i rozwiązania, wspierając ich konkurencyjność i innowacyjność na rynku globalnym.

Kto może uzyskać dofinansowanie na zakup maszyn w 2024 roku?

Z dotacji na zakup maszyn  mogą skorzystać różne podmioty działające w obszarze przedsiębiorczości. Do grupy beneficjentów kwalifikują się przede wszystkim:

 1. Prywatni Przedsiębiorcy: Małe, średnie i duże firmy z sektora prywatnego, które planują inwestycje w nowoczesne maszyny i technologie. Szczególnie te projekty, które wpisują się w cel Europejskiego Zielonego Ładu, mają duże szanse na uzyskanie wsparcia.
 2. Instytucje Naukowe: Uczelnie, instytuty badawcze oraz inne podmioty z sektora nauki, które chcą komercjalizować wyniki badań naukowych.
 3. Konsorcja Biznesowo-Naukowe: Grupy łączące przedsiębiorstwa z instytucjami naukowymi, które wspólnie realizują projekty związane z nowymi technologiami i innowacjami. Takie konsorcja mogą być zarówno państwowe, jak i prywatne.

Znaczący nacisk w aktualnej edycji programu FENG położony jest na aspekty ekologiczne. Projekty przyczyniające się do realizacji celów związanych z neutralnością klimatyczną, zieloną gospodarką i zrównoważonym rozwojem będą miały większe szanse na uzyskanie finansowania. To kontynuacja kierunku wyznaczonego przez Program Inteligentny Rozwój, ale z większym akcentem na transformację przemysłu w kierunku technologii przyjaznych środowisku.

Dostępne dotacje unijne na zakup maszyn w 2024 roku:

Ścieżka SMART, czyli dotacja unijna dla firm

Ścieżka SMART – MODUŁ B+R – dofinansowanie na maszyny i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia prac B+R

Zadaniem modułu jest przeprowadzenie prace B+R, których celem jest opracowanie innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Obejmuje badania przemysłowe, prace rozwojowe, tworzenie demonstratorów i prototypów, a także testy.

Przykładowe wydatki w ramach programu Ścieżka SMART – moduł B+R: 

 • Wynagrodzenia inżynierów, specjalistów, techników
 • Wynagrodzenia naukowców
 • Materiały i podzespoły do budowy prototypów
 • Amortyzacja, wynajem lub leasing aparatury badawczej
 • Podwykonawstwo badań

Poziom dofinansowania unijnego na moduł dotyczący opracowania innowacyjnego produktu lub technologii:

 • do 80% na badania przemysłowe
 • do 60% na prace rozwojowe

Ścieżka SMART – MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI – dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń, czyli inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa

Inwestycja (np. zakup maszyn, budowa hali), dzięki której przedsiębiorstwo rozpocznie świadczenie innowacyjnych usług, wytwarzanie innowacyjnych produktów lub wdroży innowacyjny proces biznesowy.

Przykładowe wydatki, z których można skorzystać w ramach programu Ścieżka SMART – moduł wdrożenie innowacji: 

 • Maszyny
 • Urządzenia
 • Oprogramowanie
 • Nieruchomości
 • Roboty budowlane

Poziom dotacji unijnej na rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacji:

 • do 70% – wydatki inwestycyjne z dotacją na poziomie zgodnym z mapą pomocy regionalnej
 • w module Wdrażanie innowacji wprowadzono mechanizm dotacji warunkowej

Ścieżka SMART – MODUŁ CYFRYZACJA – dotacja unijna na zakup maszyn i urządzeń, czyli zwiększenie poziomu cyfryzacji i automatyzacji przedsiębiorstwa

Inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz cyberbezpieczeństwa.

Przykładowe wydatki, z których można skorzystać w ramach programu Ścieżka SMART – moduł cyfryzacja: 

 • Oprogramowanie
 • Wdrażanie rozwiązań informatycznych
 • Inwestycje w środki trwałe np. maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji innowacyjnego rozwiązania

Poziom dotacji:

 • do 70% – wydatki inwestycyjne z dotacją na poziomie zgodnym z mapą pomocy regionalnej

Więcej na temat Ścieżki SMART: https://sciezkasmart.pl/

Dotacje unijne dla firm produkcyjnych na zakup maszyn – bezzwrotny kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Z Kredytu Ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski z sektora: 

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
 • small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji, jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.), 
 • mid-cap (spółki o średniej kapitalizacji, jest to przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji).

Ze wsparcia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

O szczegółach konkursu przeczytasz w artykule: Kredyt ekologiczny

Czy jest to finansowanie zwrotne – Kredyt ekologiczny?

Słowo „kredyt” w nazwie może być mylące, jednak konkurs Kredyt Ekologiczny jest finansowaniem bezzwrotnym. Nazwa konkursu wynika ze sposobu przydzielania wsparcia, w którym bierze udział bank komercyjny poprzez udzielenie promesy kredytowej. 

Promesa kredytowa jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Konieczna jest  zdolność kredytowa przedsiębiorstwa co najmniej na kwotę równą planowanej wysokości dotacji. Beneficjent dotacji podpisuje umowę kredytową z wybranym przez siebie bankiem oraz umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK wypłaca kwotę dotacji na rachunek kredytu bankowego (dotacja spłaca kapitał zaciągniętego kredytu).

Czy niezbędne jest przeprowadzenie audytu energetycznego aby uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu Kredyt ekologiczny?

Celem przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej jest uzyskanie kompleksowego obrazu dotychczasowej wydajności energetycznej danego przedsiębiorstwa. Raport umożliwi zidentyfikowanie konkretnych obszarów, które wymagają poprawy. Na podstawie wyników audytu można opracować plan działania, który pozwoli nam zlikwidować te deficyty i zwiększyć ogólną sprawność energetyczną naszego przedsiębiorstwa.

Warto zaznaczyć, że aby zakwalifikować się do uzyskania dofinansowania, przedsięwzięcie musi przynieść co najmniej 30% oszczędności energii w porównaniu do wartości początkowej. Jako Grantera dysponujemy bazą kompetentnych audytorów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym dokładnie jest audyt energetyczny, serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu: Czym jest audyt energetyczny?

Na stronie ekologicznykredyt.pl mają Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawanie pytania odnośnie konkursu Kredyt ekologiczny.

FAQ – dotacje na maszyny i urządzenia

1. Chcę z dotacji sfinansować zakup maszyn i urządzeń w 2024 roku, kto może pomóc mi zrozumieć regulamin danego konkursu i pomoże w pozyskaniu dotacji?

Specjalizujemy się w pomocy przedsiębiorcom, którzy chcą pozyskać dotacje na zakup maszyn i urządzeń. Działając na rynku dotacji od ponad 15 lat, posiadamy bogate doświadczenie oraz zespół ekspertów branżowych, którzy są doskonale zorientowani w aktualnych trendach i wymaganiach dotyczących programów dofinansowań.

Nasi specjaliści pomogą Ci zrozumieć regulamin danego konkursu, dostarczając precyzyjnych i zrozumiałych wyjaśnień. Ponadto, zapewniamy wsparcie na każdym etapie procesu aplikacyjnego – od przygotowania dokumentacji, przez komunikację z instytucjami udzielającymi dotacji, aż po finalne rozliczenie projektu.

W Granterze dbamy o to, aby nasza komunikacja była dostosowana do specyfiki Twojej branży, używając odpowiedniej nomenklatury i języka, co ułatwia zrozumienie szczegółów i wymagań związanych z procesem pozyskiwania funduszy. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, znacznie zwiększasz swoje szanse na uzyskanie dotacji i realizację swoich planów inwestycyjnych.

2. W zeszłych latach firmy budowlane mogły otrzymać dofinansowanie na zakup maszyn w ramach kredytu technologicznego. Czy będzie w 2024 roku kredyt technologiczny?

Na obecną chwilę, na rok 2024 nie został zaplanowany kredyt technologiczny. Jednakże, sytuacja ta może ulec zmianie, a wszelkie nowe informacje na ten temat będą na bieżąco komunikowane. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi kredytu technologicznego i innych form wsparcia finansowego, zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter:

Dzięki temu otrzymasz aktualne informacje bezpośrednio na swój adres email, co pozwoli Ci szybko zareagować na ewentualne nowe możliwości finansowania.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na zakup maszyn i urządzeń? Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl