58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje na hale, sprzęt i badania – program M16 WSPÓŁPRACA

Program M16 WSPÓŁPRACA daje możliwość uzyskania dotacji do 6 mln zł dla szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, jednostek naukowych, rolników, właścicieli lasów a także podmiotów doradczych

 

NA CO DOTACJA?

Wsparcie dotacyjne pozwala na dofinansowanie m.in.:

 •  kosztów inwestycyjnych takich jak: budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury; zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu, nowej aparatury naukowo-badawczej,
 •  kosztów ogólnych takich jak: sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego; koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi; przygotowanie dokumentacji technicznej operacji (kosztorysów, projektów technologicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, opinii o innowacyjności przedmiotu operacji),
 •  kosztów badań takich jak: zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi, zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, odpłatne korzystanie w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji, zakup środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych, ponoszone w związku z prowadzeniem badań. 

DLA KOGO?

Dotację w programie M16 WSPÓŁPRACA mogą otrzymać:

 • rolnicy,
 • właściciele lasów,
 • uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w przypadku gdy ich działalność naukowa obejmuje badania naukowe,
 • przedsiębiorcy, jeżeli wykonywany przez nich rodzaj działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności jest związany z operacją realizowaną przez grupę operacyjną,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie konieczne jest założenie Grupy Operacyjnej (zwanej również EPI) składającej się z co najmniej dwóch podmiotów, przy czym jednym z nich musi być rolnik. Na przykład grupę może założyć rolnik i przedsiębiorca. Zgodnie z zasadami programu, niezbędne jest wykazanie współpracy w ramach projektu, która musi zaistnieć między podmiotami, które będą otrzymywać dotację. Na przykład jeśli grupa operacyjna składa się z jednostki naukowej, rolnika i przedsiębiorcy to projekt może polegać na uzyskaniu dotacji przez jednostkę naukową np. na opracowanie nowej odmiany rośliny, uzyskaniu dotacji przez rolnika na zakup sprzętu do uprawy tej rośliny oraz dotacji dla przedsiębiorcy na wybudowanie hali i zakup maszyn, które z tej rośliny będą wytwarzać produkt do sprzedaży.

Wsparcie w pozyskaniu dotacji z programu „Współpraca

Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z 90% skutecznością!

Wypełniono formularz

JAKA FORMA DOTACJI?

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych (refundacja) oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Jest to tzw. dotacja bezzwrotna.

Wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną operację nie może przekroczyć 6 000 000 zł, z tym, że w odniesieniu do:

 • kosztów inwestycyjnych, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 500 000 zł,
 • kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie 500 000 zł.

JAKA INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA W KONKURSIE WSPÓŁPRACA?

 • w przypadku kosztów inwestycyjnych   ̶  dotacja 70% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku kosztów ogólnych  ̶  dotacja 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20 % sumy pozostały kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów bieżących do limitu 500 000 zł;
 • w przypadku kosztów badań  ̶  dotacja 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że koszty badań uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty pomocy na daną operację;
 • w przypadku usług (koszt wymieniony w ramach kosztów badań), z wyłączeniem usług rolniczych, uwzględnia się je w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% pozostałych kosztów badań;
 • koszty bieżące, w formie ryczałtu, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów inwestycyjnych i kosztów badań.

CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ?

 • Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową musi nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie, 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy – lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
 • koszty kwalifikowalne zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa(realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu), a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r. pod warunkiem, że zostały poniesione przez funkcjonującą Grupę Operacyjną,
 • Grupa Operacyjna musi prowadzić stronę internetową, na której będzie zamieszczać informacje o projekcie, w okresie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,

Informacja o kolejności przyznawania pomocy (lista operacji) podawana jest przez Prezesa Agencji w terminie 7 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

 • W ramach wdrażania działania M16 Współpraca przeprowadzono dotychczas 4 nabory wnioskówo przyznanie pomocy
  – 3 nabory w przedmiocie operacji: opracowanie i wdrożenie innowacji
  I nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach , którego złożono 90 wniosków na realizację operacji z czego 10 Grup Operacyjnych podpisało umowę z ARiMR,

II nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 16 listopada 2018r. do 14 stycznia 2019r. w ramach, którego złożono 90 wniosków na realizację operacji z czego 24 Grup Operacyjnych podpisało umowę z ARiMR,

III nabór wniosków o przyznania pomocy trwał od 13 stycznia 2020 do 13 marca 2020r. w ramach , którego złożono 154 wnioski z czego 52 Grupy Operacyjne podpisało umowy z ARiMR.

Najbliższy nabór wniosków w konkursie Współpraca zapowiedziany jest na czerwiec 2022.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl