58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje HoReCa – inwestycja dla MŚP w sektor HoReCa, w tym turystykę i kulturę

Działanie A1.2.1 z KPO skierowane jest dla firm o statusie MŚP z sektora HoReCa. Dotacje HoReCa przeznaczone są dla gastronomii, hotelarstwa, turystyki i kultury.

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dotację (w ramach A1.2.1 KPO) profil działalności prowadzonej musi być związany z branżą HoReCa. Oznacza to, że profil działalności podmiotów ubiegających się o dofinansowanie musi dotyczyć następujących branż:

dotacje HoReCa – gastronomia
dotacje HoReCa – hotelarstwo

Gastronomia

Hotelarstwo

Dotacje HoReCa – turystyka
Dotacje HoReCa – kultura

Turystyka

Kultura

Jakie wymagania poza statusem MŚP musi spełnić w obecnym naborze przedstawiciel sektora HoReCa, aby uzyskać dofinansowanie?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w ramach wskazanych w regulaminie konkursu PKD oraz te, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% (spadek obrotów należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym obliczany jako stosunek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego 2020 lub 2021 w porównaniu do łącznych obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego odpowiednio 2019 lub 2020, jeżeli działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019)

Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Konkurs obejmuje dofinansowanie przeznaczone na unowocześnienie lub zmianę profilu działalności prowadzonej w wyżej wymienionych sektorach. Przedsiębiorstwa dzięki dotacji z KPO dla branży HoReCa otrzymają wsparcie w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności, w tym:

Dotacje dla HoReCa 2024

Inwestycja w bazę usługową lub produkcyjną (obowiązkowa)

Oznacza to inwestycje obejmujące np. roboty budowlane, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Dotacje HoReCa 2024

Inwestycja w kadry związane z dywersyfikacją działalności

Oznacza to inwestycje na podnoszenie kwalifikacji pracowników lub przekwalifikowanie pracowników tak aby Ci mogli świadczyć pracę w związku z zaplanowaną w projekcie dywersyfikacją działalności. W tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników

Dotacje HoReCa 2024

19 czerwca został ogłoszony II nabór wniosków  dla MŚP z branży HoReCa (gastronomia, hotelarstwo, turystyka i kultura). Wnioski będzie można składać od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku.Usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, czyli możliwość poniesienia kosztów związanych z usługami doradczymi o charakterze rozwojowym, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Jakie są przykładowe wydatki/(inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty lub usługi)?

Dofinansowanie jest finansowane z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy. Przykładami wydatków, które można ponieść w ramach konkursu są:

 • sprzęt gastronomiczny
 • meble kuchenne/ogrodowe
 • klimatyzacja/wentylacja
 • pompy ciepła/magazyny energii
 • roboty budowlane (w tym remont obiektu)
 • budowa/rozbudowa ogródka gastronomicznego
 • namiot gastronomiczny
 • urządzenia służące zmniejszeniu zużycia surowców i materiałów
 • urządzenia do zmniejszenia ilości odpadów
 • stacje ładowania dla aut elektrycznych
 • stacja parkowania/naprawy rowerów
 • różnego rodzaju systemy automatyki budynków
 • systemy rezerwacji on-line
 • systemy zarządzania przedsiębiorstwem
 • systemy automatyzujące pracę kuchni/kelnerów
 • szkolenia z zakresu technologii IT, zarządzania informacjami i danymi, zarządzania ryzykiem
 • opracowanie procedur technicznych.

Co kryje się pod pojęciem dywersyfikacja?

Oznacza to rozszerzenie katalogu obecnie świadczonych usług lub oferowanych produktów poprzez dodanie nowych uprzednio nie świadczonych i nie produkowanych w danej firmie.

Przykłady dywersyfikacji:

 • rozszerzenie usług świadczonych przez lokal gastronomiczny np. usługi restauracji o usługi cateringowe
 • rozszerzenie usług restauracji o usługi gastronomiczne świadczone na zewnątrz obiektu
 • wprowadzenie nowych produktów/usług np. wyrobów o dłuższym terminie przydatności do spożycia, usług SPA
 • rozszerzenie usług hotelu o organizację imprez okolicznościowych na zewnątrz obiektu
 • wprowadzenie do oferty wypożyczalni sprzętu wodnego

Jak wyglądają poziomy dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania to 90%;
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji to 600 000 zł;
Minimalna kwota dotacji to 50 000 zł;
Maksymalna kwota dotacji to 540 000 zł;

Jak wyglądają terminy składania wniosków i terminy realizacji projektu?

19 czerwca został ogłoszony II nabór wniosków  dla MŚP z branży HoReCa (gastronomia, hotelarstwo, turystyka i kultura). Wnioski będzie można składać od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku.

Terminy realizacji

Jeśli chodzi o terminy szczególnie istotne jest to, że okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a sama inwestycja musi zakończyć się maksymalnie 31 stycznia 2026 r.

Pierwsza tura I naboru w liczbach 

Ilość wniosków, która wpłynęła do Agencji – 5285;
Wykorzystana alokacja:  1 189 856 004 zł;

Pozytywnie ocenione wnioski w poszczególnych województw

lubelskie – 17,

małopolskie – 83, 

podkarpackie – 28, 

świętokrzyskie – 7,

kujawsko-pomorskie – 34,

pomorskie – 55,

zachodniopomorskie – 25.

Dolnośląskie – 25,

Lubuskie  – 3,

Wielkopolskie  – 61,

mazowieckie – 41,

warmińsko-mazurskie – 29,

podlaskie – 10,

łódzkie – 11,

opolskie – 9,

śląskie – 77.

Obecnie czekamy na rozpatrzenie pozostałych tur wniosków. 

 

Jeśli Państwa projekt został wyróżniony i wybrany do dofinansowania, możemy polecić nagranie z naszego webinaru, podczas którego ekspert, Amadeusz Szewczyk, przybliżył następujące zagadnienia:

 • Procedura zawarcia umowy o dofinansowanie
 • Procedura rozliczania projektu
 • Przygotowanie postępowań ofertowych
 • Obsługa wniosków o płatność w systemach informatycznych operatorów
 • Realizacja obowiązków informacyjno-promocyjnych
 • Przygotowanie firmy do kontroli projektu.Zachowanie okresu trwałości projektu

Nagranie z tego webinaru jest dostępne na naszym kanale YouTube: Zapis z webinaru.
Link do naszego kanału: Grantera  –  zachęcamy do subskrybowania.

 

Jeśli jednak nie chcą Państwo czekać to zachęcamy do umówienia się na bezpłatne konsultacje z naszym ekspertem, który podpowie jak wygląda proces rozliczania itp. Można to zrobić poprzez ten link: Umów bezpłatną konsultację.

 

Dotacje dla sektora HoReCa 2024 – najczęściej zadawane pytania

Czy to PARP zapewni system informatyczny, czy o systemie decyduje operator konkursu realizowanego przez PARP?

Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację przedsięwzięć MŚP, będą składane w Systemie Informatycznym zapewnionym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), do którego operator dostanie dostęp. Natomiast cały proces od oceny po zawarcie umów i rozliczenie przedsięwzięć MŚP będzie prowadzony w zakresie własnych zasobów teleinformatycznych operatora.    

Oznacza to, że Wnioskodawcy będą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronie PARP.

Bardzo ważne jest to, że jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

 

Konkurs na dofinansowanie przeznaczone na dywersyfikację obejmuje oprócz zakupów możliwość przeszkolenia personelu. Czy to oznacza, że mogę opłacić im jakiekolwiek szkolenie?

Wydatki muszą być powiązane z  unowocześnieniem lub zmianą profilu dotychczasowej działalności. Oznacza to, że szkolenie może dotyczyć np. nabycia nowych umiejętności lub przekwalifikowania pracowników zgodnie z zaplanowanymi we wniosku założeniami.

 

Firmy z jakimi kodami PKD mogą otrzymać dofinansowanie?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę wspieranych kodów PKD:

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
91.02.Z Działalność muzeów
91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

PARP doprecyzowała także, że:
– wnioskodawcy mają wykazać odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku;
– na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru);
– wnioskodawcy będą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronie PARP.
– wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek

źródło: komunikat PARP

Istotną zmianą w stosunku do poprzedniego naboru jest to, że teraz, możliwe jest podanie kodu PKD zarówno przeważającego jak i dodatkowego. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że bardziej punktowane będą projekty wykazujące PKD przeważające.

Kto został operatorem w moim województwie?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór na operatorów regionalnych w ramach A1.2.1 inwestycje dla przedsiębiorstw z sektora HoReCa, turystyka i kultura finansowanej z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

PARP wybrała do objęcia wsparciem 5 przedsięwzięć, w ramach których będą wspierane mikro, małe i średnie firmy działające w branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej lub kulturalnej z terenu całej Polski.

W najbliższym czasie PARP przystąpi do podpisywania umów z następującymi operatorami:

Region nr 1 obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Region nr 2 obejmujący województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.)

Region nr 3 obejmujący województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Region nr 4 obejmujący województwa: łódzkie, opolskie, śląskie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Region nr 5 obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

źródło: Lista wybranych operatorów

Jesteś zainteresowany aplikowaniem o te środki? Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl