58 380 15 96 info@grantera.pl

Wodoryzacja Gospodarki (konkurs krajowy)

1. CEL DOTACJI

Wsparcie prac badawczo-rozwojowych jak i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i technologii różnych rodzajów jednostek transportowych napędzanych wodorem, które przyczynią się do rozwoju danej branży oraz zwiększenia potencjału gospodarczego Polski.

2. DLA KOGO?

Przedsiębiorcy

3. NA CO?

– Nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu (jeżeli jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia);

– Roboty budowlane np. koszty infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, koszty remontów, materiałów, robót budowlano-montażowych;

– Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne np. maszyny, urządzenia i materiały wraz z kosztami dostawy, narzędzia, przyrządy, aparatura, instalacja/montaż i uruchomienie środków trwałych, zakup oprogramowania, patentów licencji;

– Dokumentacja niezbędna do realizacji planowanego przedsięwzięcia (pozwolenia, decyzje) zarządzanie przedsięwzięciem;

– Koszty informacji i promocji np. tablice informacyjne.

4. ILE?

Wartość minimalna kosztów kwalifikowanych: 10 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 150 000 000 zł

Kwota pożyczki: 300 000 000 zł

Alokacja konkursu: 1 193 009 000 zł

5. TERMINY

Termin naboru wniosków: od 3 czerwca 2024 do 2 września 2024

6. SPOSÓB ROZLICZENIA:

W formie zaliczki.

7. MINIMALNE WYMAGANIA:

– Warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie w momencie wypłaty dofinansowania zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej.

– Do wniosku należy załączyć schemat technologiczny innowacyjnego produktu/instalacji będącego przedmiotem wdrożenia; plan prac badawczo-rozwojowych (jeśli dotyczy)

8. DODATKOWE INFORMACJE O KONKURSIE

– W ramach naboru mogą być składane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji i pożyczki łącznie na to samo przedsięwzięcie. Jeżeli wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji w ramach finansowania łącznego zostanie odrzucony, to dofinansowanie w formie pożyczki nie zostanie udzielone;

– Pożyczka może być udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym;

– Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia lub beneficjenta, okres finansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki, może być inny, jednak nie dłuższy niż 25 lat.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl