58 380 15 96 info@grantera.pl

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw

Do znanych już przedsiębiorcom ulg B+R czy IP-BOX w roku podatkowym 2022 doszły nowe: ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na IPO, ulga na CSR, ulga konsolidacyjna. Ulgi mogą przynieść znaczne korzyści finansowe ale tylko pod warunkiem, że zostaną prawidłowo zastosowane. Błędy mogą prowadzić do utraty części lub całości przysługującej ulgi oraz do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Ulga B+R czyli ulga na działalność badawczo-rozwojową umożliwiająca dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane).

W praktyce ulga ta obejmuje koszty poniesione i związane m.in. z badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi, jak np. wynagrodzenia pracowników wykonujących prace B+R czy przygotowanie ekspertyz. Dzięki niej koszt opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji w firmie będzie istotnie niższy. Umożliwia ona zmniejszenie wysokości podatku PIT lub CIT poprzez zwiększenie kosztów (tym samym obniżenie podstawy opodatkowania).

Koszty prac badawczo-rozwojowych można doliczyć do kosztów w wysokości 100%, a koszty wynagrodzeń kadry realizującej prace B+R w wysokości 200%.

Jeszcze większe możliwości posiadają podmioty posiadające status CBR. Mają one możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych do 200% poniesionych kosztów.

 

Ulga IP-BOX znana też jako Innovation Box lub Patent Box została wprowadzona w CIT i PIT w 2019 r. To kolejne rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). Polega ona na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.  Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne prawo własności intelektualnej (IP) wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5%.

Z ulgi IP-BOX powszechnie korzystają programiści, ale nie jest to jedyna grupa przedsiębiorców, którzy mogą tej ulgę skutecznie zastosować.

 

Polecamy ją m.in. także podmiotom, które w toku prac B+R wytworzyły przykładowo:

●      własność intelektualną podlegającą ochronie patent na wynalazek,

●      prawo ochronne na wzór użytkowy,

●      prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

●      prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu,

●      prawo z rejestracji topografii układu scalonego.

Wprowadzona modyfikacja – pakiet ulg B+R i IP Box.  Do tej pory podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box), nie miał możliwości korzystania z obu ulg. Teraz zyska taką możliwość. Dzięki temu firmy będą nie tylko miały zachętę do wytwarzania własności intelektualnej, ale także do jej zarejestrowania w Polsce.

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

Jeśli w danym roku przedsiębiorca w zeznaniu rocznym nie odliczył od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B + R), ponieważ:

●      w danym roku podatkowym poniósł stratę albo

●      wysokość przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu,

to ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników, co stanowi ulgę na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Ulga dotyczy przychodów pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. O niewykorzystane odliczenie w ramach ulgi B+R podatnicy będą mogli pomniejszyć zaliczki na podatek od wynagrodzeń osób fizycznych, z tytułu:

●      stosunku służbowego,

●      stosunku pracy,

●      pracy nakładczej,

●      spółdzielczego stosunku pracy wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło praw autorskich.

 

Ulga na robotyzację, która obejmuje koszty związane z inwestycjami na robotyzację, czyli na automatyzację stanowisk pracy.

Ulga daje możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Za koszty poniesione na robotyzację uznaje się w szczególności koszty nabycia fabrycznie nowych robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych, wraz z kosztem nabycia oprogramowania i szkoleń dla pracowników. Obejmuje zarówno zakup, jak i leasing robotów przemysłowych.

Ulga na prototyp umożliwiająca odliczenie od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym 30% kosztów poniesionych przez podatników prowadzących działalność B+R na:

●      produkcję próbną nowego produktu,

●      wprowadzenie nowego produktu na rynek, w tym uzyskanie certyfikatów i zezwoleń.

Wspiera poniesione przez podatnika koszty na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek.

 

Ulga na ekspansję, czyli ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty uczestnictwa w targach poniesione na:

●      organizację miejsca wystawowego,

●      zakup biletów lotniczych dla pracowników,

●      zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników,

●      działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych,

●     przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów,

●      dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,

●     przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,

●      przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Limit kwotowy odliczenia to: 1 mln PLN w roku podatkowym. Warunkiem skorzystania z ulgi jest wzrost przychodu ze sprzedaży produktów, sprzedaż nowych produktów, jak również związanych z osiągnięciem przychodów ze sprzedaży produktów nieoferowanych wcześniej na danym rynku zbytu (krajowym i zagranicznym).
Ulga CSR, czyli ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu polega na odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność:
●      sportową,
●      edukacyjną,
●      kulturalną.

Ulga konsolidacyjna mająca na celu stworzenie zachęty podatkowej dla podatników pragnących dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach.
Do kwalifikowanych  wydatków na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej zalicza się wydatki na:
●      obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę,
●      podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,
●      opłaty notarialne, sądowe i skarbowe.

 

Ulga na IPO (z ang. Initial Public Offering), czyli ulga w zakresie kosztów pierwszej oferty publicznej. W ramach ulgi wspierane będą firmy, które chcą wejść na giełdę oraz Ci, którzy będą inwestować w nowicjuszy giełdowych.
Wydatki będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 150%. Wyjątek będą stanowiły wydatki bezpośrednio związane z emisją, wydatki na usługi doradcze, prawne i finansowe dla których przysługiwało będzie 50% odliczenia, przy maksymalnym limicie 50 000 zł netto.
Wsparcie we wdrażaniu ulg

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Kalendarzem dotacji, który jest spisem aktualnie dostępnych dotacji.

 

Firma Grantera była jednym z prekursorów, promujących ulgi dla przedsiębiorców i szkolącym przedsiębiorców w tych ulg. Na przykład już w pierwszym kwartale roku 2017 przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące nowych ulg podatkowych dla Pracodawców Pomorza.

 

Ponadto Grantera ma bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji i prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych z różnych źródeł, w tym z flagowego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą “Szybka ścieżka”: Wiedza o projektach B+R z różnych branż jest bardzo przydatna w skutecznych wdrożeniu ulgi związanych z innowacjami.

Usługa doradcza, dotycząca wdrożenia ulg podatkowych realizowana w oparciu o komplementarne kompetencje trzyosobowego zespołu, który jest oddelegowany do przeprowadzenia usługi doradczej w Państwa przedsiębiorstwie.

 

W skład zespołu wchodzi:

–   Specjalista ds. badań i rozwoju oraz robotyzacji  z doświadczeniem w prowadzeniu prac B+R., robotyzacji i Przemysłu 4.0,

–       Rzecznik patentowy z doświadczeniem w zakresie zarządzania własnością intelektualną (IP),

–       Doradca podatkowy, z doświadczeniem księgowym.

 

Taki skład zespołu gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo wdrożonych u Państwa rozwiązań w zakresie ulg podatkowych.

Wsparcie w pozyskaniu „Ulgi podatkowej

Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z 90% skutecznością!

Wypełniono formularz

Zapisz się do naszego newslettera i nie przegap najnowszych informacji ze świata dotacji

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl