REGULAMIN PROMOCJI „KUPON RABATOWY 40% NA WYNAGRODZENIE WSTĘPNE ZA OPRACOWANIE WNIOSKU”

 • Wiedza
 • REGULAMIN PROMOCJI „KUPON RABATOWY 40% NA WYNAGRODZENIE WSTĘPNE ZA OPRACOWANIE WNIOSKU”

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin
 1. Promocja “Kupon rabatowy 40% na wynagrodzenie wstępne za opracowanie wniosku” dotyczy rabatu usługi opracowania wniosku o dofinansowanie przez Organizatora dla Uczestnika Promocji posiadającego kupon rabatowy wydany przez Organizatora w okresie jej trwania (“Kupon rabatowy”).
 2. Organizatorem promocji pod nazwą , “Kupon rabatowy 40% na wynagrodzenie wstępne za opracowanie wniosku” (,,Kupon 40%”) jest Grantera sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Gdańsku, ul. Mikołaja Gomółki 2, 80-279 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529767, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5000 zł w całości opłacony, NIP 585-14-69-751, REGON 222184198 („Organizator”).
 3. Miejscem Promocji jest siedziba Organizatora. Organizator zastrzega sobie dowolność liczby emitowanych Kuponów rabatowych, formy ich dystrybucji a także wyboru osób, którym będzie przekazywać Kupony rabatowe.
 4. Promocja “Kupon 40%” dotyczy usług opracowania wniosku o dofinansowanie przez Organizatora dla Uczestnika Promocji.
 5. Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych oraz pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy skorzystają z Promocji w okresie jej obowiązywania (,,Uczestnik Promocji”) i przed zawarciem z Organizatorem umowy na opracowanie wniosku o dofinansowanie przekażą Organizatorowi kupon rabatowy ważny dzień jego okazania. Data ważności jest wskazana na kuponie.
 6. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu usług objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 40% na wynagrodzenie wstępne za opracowanie wniosku o dofinansowanie. Rabat liczony jest od cen cennikowych z aktualnie obowiązującego cennika Organizatora. Rabat nie obejmuje innych składowych wynagrodzenia za opracowanie wniosku o dofinansowanie, w szczególności wynagrodzenia końcowego oraz premii od sukcesu. Potwierdzeniem udzielenia rabatu jest zawarcie ceny po rabacie w Umowie na opracowanie wniosku o dofinansowanie, której stronami są Organizator oraz Uczestnik promocji.
 7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, jeśli posiada więcej niż jeden kupon, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. Udział w promocji mogą wziąć tylko Uczestnicy Promocji promocji posiadający oryginalne Kupony promocyjne wydane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny autentyczności kuponu okazanego przez Uczestnika Promocji.
 8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi przez Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi u Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 9. W przypadku udzielenia innego rabatu na dowolną składową wynagrodzenia za opracowanie wniosku Uczestnikowi Promocji przez Organizatora (w szczególności w toku ofertowania, negocjacji czy rozmów handlowych) rabat ten nie łączy się z rabatem wynikającym z Promocji. Uczestnik promocji ma prawo wyboru, czy chce skorzystać z rabatu wynikającego z Promocji czy z innego udzielonego rabatu.
 10. Uczestnik Promocji jest uprawniony do wglądu do aktualnego cennika Organizatora na usługi związane opracowaniem wniosków o dofinansowanie.
 11. Promocja obowiązuje od dnia 16.01.2020 r. od godz. 00:00 do dnia dnia 30.12.2020 r. do godz. 24:00 
 12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
 13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://grantera.pl/wiedza-wpisy/regulamin-promocji/.
 14. Korzystanie z otrzymanego Kuponu rabatowego jest dobrowolne. Posiadacz Kuponu rabatowego nie jest obowiązany do udziału w Promocji, w szczególności korzystania z rabatu przysługującego w ramach Promocji.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2020 roku.

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły