58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacja ścieżka SMART dla konsorcjum – konkurs, w ramach którego projekty realizowane są z FENG

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii – to dwa cele konkursu Ścieżka SMART – projekty realizowane w konsorcjach ogłoszonego 15 grudnia 2023.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, czyli sposób na pozyskanie dodatkowych środków dla przedsiębiorcy

Obecna edycja Ścieżki SMART, która jest realizowana w ramach Funduszu Europejskiego na rzecz Nowoczesnej Gospodarki jest dedykowana tym wszystkim podmiotom, które chcą rozwijać swoje działania w ramach konsorcjów. Jeśli opracowywane przedsięwzięcie jest kompleksowe, czyli realizuje jedno z działań: prace B+R, wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, internacjonalizację, rozwój kompetencji pracowników, zazielenienie, cyfryzację, to jest to przesłanka do uzyskania dofinansowania do swojego projektu. 

 

Kto i z kim może tworzyć konsorcja w ramach dotacji Ścieżki SMART? 

Konsorcjum w ramach programu może być utworzone w pięciu wariantach, z:

 • dużych przedsiębiorstw,
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP,
 • dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych,
 • MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych,
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Liderem konsorcjum może być tylko przedsiębiorstwo, natomiast organizacja badawcza i organizacja pozarządowa tylko konsorcjantami.

Bardzo istotna jest kwestia umowy konsorcjum. Obligatoryjnie dokument ten musi zostać podpisany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wytyczne dotyczące obowiązkowych elementów umowy określone są w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu. Warto pamiętać, że przygotowanie i podpisanie umowy konsorcjum jest procesem czasochłonnym. Jest to więc jeden z istotnych elementów, od których należy zacząć przygotowanie projektu.

Na co mogą ponosić koszty konsorcja w ramach konkursu Ścieżka SMART Konsorcja? 

Wniosek o dofinansowanie w ramach ścieżki smart musi obejmować moduł obligatoryjny, ale może być także wzbogacony o moduły dodatkowe.

Dostępne moduły to:

 • Moduł B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych) w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
 • Moduł Wdrożenie innowacji – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
 • Moduł Infrastruktura B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
 • Moduł Cyfryzacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
 • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych;
 • Moduł Internacjonalizacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia;   
 • Moduł Kompetencje – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Moduły obligatoryjne to:

 • B+R – dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo
 • B+R lub wdrożenie innowacji – dla konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo

Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

W ramach realizowanych projektów katalog konkursu przewiduje możliwość poniesienia kosztów m.in. na:

 1. w module B+R obejmującym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z założoną we wniosku agendą badawczą:
 • Personel projektu
 • Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo)
 • Amortyzację: aparaturę i sprzęt, budynki
 • Nieruchomości
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Dostawy inne niż środki trwałe
 • Koszty operacyjne i pośrednie
 1. w module Wdrażanie innowacji polegającym na wdrożeniu wyników prac B+R:
 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne: wsparcie innowacji i doradztwo
 • Podatki i opłaty
 1. w module Infrastruktura B+R – na zbudowanie np. centrum badawczo-rozwojowego:
 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 1. w module Cyfryzacja – moduł dotyczy transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa:
 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne: wsparcie innowacji, doradztwo krajowe i zagraniczne, które są niezbędne do transformacji przedsiębiorstw
 1. w module Zazielenienie, który dotyczy tematyki zazielenienia przedsiębiorstw
 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/dostawy
 • Roboty budowlane 
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne: doradztwo, wsparcie innowacji
 • Ochronę środowiska: wychwytywanie CO2, koszty budowy infrastruktury dydykowanej, obniżona intensywność pomocy
 • Efektywność energetyczną: całkowite koszty inwestycji, obniżona intensywność
 • Efektywność energetyczną w budynkach
 • OZE, wodór i kogenerację: całkowite koszty inwestych
 • Efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy
 • Gospodarowanie zasobami i GOZ: dodatkowe koszty, dodatkowe komponenty w istniejącym zakładzie
 • Usługi zewnętrzne: de minimis
 1. w module Kompetencje – wsparcie w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników: 
 • Koszty wsparcia uczestników projektu: uproszczone, rzeczywiste, zagraniczne
 1. w module: Internacjonalizacja:
 • Dostawy: inne niż środki trwałe, udział w targach
 • Usługi zewnętrzne: udział w targach
 • Koszty wsparcia uczestników projektów: udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych
 • Usługi zewnętrzne: udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych, organizacji przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej, doradztwo
 • Usługi zewnętrzne rezerwacja targów: de minimis
 • Podatki i opłaty: ochrona praw własności przemysłowej
 • Usługi zewnętrzne: prawa własności przemysłowej, wstępne orzeczenie

 

Jakie kryteria powinny spełnić projekty konsorcjum?

Pełna lista kryteriów podana jest przy dokumentacji projektowej, jednak projekty realizowane w konsorcjach, aby uzyskać finansowanie powinny spełniać m.in. te kluczowe kryteria:

 1. Przedsiębiorstwa duże (z wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) powinny spełnić podstawowy warunek uzyskania wsparcia – nawiązanie współpracy z MŚP w ramach projektu.
 2. W jak największym stopniu przyczynić się do rozwoju działalności badawczej, innowacyjnej i technologicznej (Cele FENG priorytet 1)
 3. Wpisywać się w co najmniej jedną specjalizację Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.
 4. Realizować obowiązkowo moduł B+R (konsorcjum z dużym przedsiębiorcą), obowiązkowo moduł B+R lub Wdrożenie Innowacji (konsorcjum nieposiadające dużego przedsiębiorcy). Pozostałe moduły realizować w zależności od potrzeb projektu.
 5. Nie przekraczać udziału 3 konsorcjantów w każdym module.
 6. Zaplanować wdrożenie wyników modułu B+R jako finansowanie w ramach modułu wdrożenie innowacji albo ze środków własnych.

 

Jaka jest forma dofinansowania i jej wysokość?

Dotacja dla:

 • lidera konsorcjum będzie udzielana w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • członków konsorcjum jako de minimis;
 • organizacji badawczych w ramach działalności niegospodarczej bez pomocy publicznej.

Na realizację modułu Wdrożenie innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa. 

 

Budżet przeznaczony na realizację konkursu ścieżka smart dla konsorcjów w ramach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) to 1 335 mln zł, w tym: 

 • 667,5 mln zł na projekty realizowane przez konsorcja z udziałem dużego przedsiębiorcy;
 • 667,5 mln zł na projekty realizowane przez konsorcja bez udziału dużego przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 

 • 1 mln PLN – w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo; 
 • 2 mln PLN – w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo.

Maksymalna wartość oraz poziom dofinansowania uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

 

W jakich terminach trwa nabór wniosków i gdzie można składać wnioski? 

Nabór wniosków trwa od 15 grudnia 2023 do 8 marca 2024 do godziny 16.00. Wyniki konkursu będą ogłoszone do 90 dni od dnia zakończenia naboru. Można go składać wyłącznie internetowo przez generator wniosków. Składając wniosek przez system należy pamiętać, że wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania do Ścieżki SMART (nabór 2023 – 03.2024)

 1. W jaki sposób Grantera może pomóc zrealizować projekt w ramach ścieżki smart dla projektów realizowanych w ramach konsorcjum? Grantera może wesprzeć już na etapie weryfikacji, czy przedsiębiorstwo spełnia wymagania niezbędne, aby złożyć wniosek w konkursie. Następnie wspólnie przygotujemy wniosek o dofinansowanie, zarówno od strony merytorycznej jak i kosztowej. Pomożemy ułożyć i zaplanować wszystkie koszty tak, aby później etap rozliczania dotacji przebiegał sprawnie i bez zbędnych zakłóceń. Gdy zaistnienie taka potrzeba – to również my możemy rozliczać wniosek, który otrzyma dofinansowanie.
 2. Projekt jest w znacznym stopniu finansowany z de minimis, a my nie wiemy czy mamy limit de minimis, czy też nie. Jak możemy to sprawdzić?

Limit wykorzystanej pomocy de minimis przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić na stronie SUDOP – Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta (https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary).

Dotychczasowy limit pomocy tej wynosił 200 tys EUR ale zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej od dnia 1 stycznia 2024 roku limit ten zostanie zwiększony do 300 tys EUR. 
Należy więc przyjąć, iż każdy z przedsiębiorców wnioskujących o dofinansowanie może się ubiegać o kwoty dofinansowania większe niż 100 tys EUR do maksymalnie 300 tys EUR.

Jesteś zainteresowany aplikowaniem o te środki? Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl