58 380 15 96 info@grantera.pl

Rozpoczęto nabór do programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Od 8 lutego 2022 roku można składać wnioski o dofinansowanie w programie strategicznym dla rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego pn.: Interreg Region Morza
Bałtyckiego 2021-2027. Dzięki temu programowi konsorcja, na które składają się prywatne przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje publiczne, mogą otrzymać wsparcie na rozwój innowacji sprzyjających zwiększaniu neutralności klimatycznej oraz rozwojowi społeczeństw.
Kluczowa zasada programu, to wdrażanie inteligentniejszych, bardziej ekologicznych i lepiej rozwiniętych rozwiązań.

Podstawą najnowszej edycji programu Interreg jest Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz związany z nią plan działania, określający główne wspólne wyzwania i potrzeby w zakresie współpracy w regionie. Program promuje międzynarodową współpracę i integrację poprzez projekty, które dotyczą wspólnych kluczowych wyzwań i możliwości obszaru. Jego wartością dodaną jest ponadnarodowy wymiar wspieranych działań i inwestycji.

Kto może skorzystać z programu?
Jeżeli działasz w szeroko rozumianym obszarze Morza Bałtyckiego i poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań chcesz zwiększyć konkurencyjność, to program Interreg jest właśnie dla Ciebie!

Do udziału w programie przyjmowane są organizacje zarówno publiczne jak i prywatne z uwzględnieniem małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Zasięg terytorialny programu obejmuje łącznie 11 krajów, w tym osiem państw członkowskich UE: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja i część Niemiec oraz trzy kraje partnerskie spoza UE: Białoruś, część Norwegii i Rosji.

Zadaniem programu jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań realizowanych w drodze współpracy międzynarodowej dlatego program Interreg, dedykowany jest konsorcjom partnerskim składającym się z co najmniej trzech podmiotów z trzech krajów objętych programem. W takiej strukturze współpracy, występuje partner wiodący, który bierze na siebie ogólną odpowiedzialność za
przygotowanie i realizację projektu oraz partnerzy projektu, którzy dysponują budżetem i spełniają określoną rolę w realizacji przedsięwzięcia. Program dopuszcza również udział organizacji stowarzyszonych, które udzielają wsparcia podczas realizacji projektu. Należy jednak zaznaczyć, że organizacje te, nie dysponują budżetem, a działania związane z projektem finansują z własnych
środków. Umowa partnerstwa, zawierana jest dopiero po otrzymaniu decyzji dot. finansowania.
Istotne jest, że partnerem wiodącym może zostać tylko organizacja publiczna.

Poszukujesz partnera do projektu? Skontaktuj się z nami, by uzyskać profesjonalną pomoc  w nawiązaniu relacji biznesowych z odpowiednimi partnerami.

Jakie projekty?
Nabór prowadzony jest w następujących obszarach tematycznych:

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa

1.1 Odporne gospodarki i społeczności – działania na rzecz budowy zrównoważonych,
sprawiedliwych, innowacyjnych i odpornych gospodarek oraz społeczności w całym regionie Morza Bałtyckiego.
Przykładowy zakres prac obejmuje:
– badania rozwiązań (np. cyfrowych), które umożliwiają elastyczne dostosowywanie usług i produkcji do wahania popytu;
– testowanie działań wzmacniających odporność społeczną przez stymulowanie zmian kulturowych i zmian zachowania oraz pobudzanie kreatywności, np. wspieranie inteligentnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, testowanie mechanizmów wspierających wrażliwe grupy społeczne;
– działania pilotażowe odpowiadające na konkretne wyzwania w zakresie budowania
odporności przez wzmocnienie powiązań między badaniami naukowymi i regionalnymi systemami innowacji.

1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców – działania, w tym także eksperymentalne, w zakresie nowych sposobów świadczenia usług publicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych, opartych na wiedzy i metodach partycypacji służących poprawie życia obywateli.

Przykładowy zakres prac obejmuje:
– testowanie niekonwencjonalnych rozwiązań zmniejszających koszty i biurokrację, a także zwiększających skuteczność usług publicznych, np. międzysektorowego podejścia do planowania;
– opracowywanie zintegrowanych usług publicznych dostosowanych do potrzeb obszarów funkcjonalnych i konkretnych terytoriów, np. rozwiązań uwzględniających struktury osadnicze i trendy demograficzne na obszarach wiejskich w celu zapewnienia zdalnego dostępu do usług;
– pilotowanie rozwiązań zwiększających zaangażowanie obywateli w przekształcanie usług publicznych, np. wykorzystanie grywalizacji lub innych innowacyjnych rozwiązań w celu motywowania różnych pokoleń do uczestnictwa w życiu publicznym.

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody

2.1 Zrównoważone wody – działania w zakresie wdrażania rozwiązań wspomagających rozważne korzystanie z wody, poprawiających stan wód oraz czyniących zarządzanie nimi bardziej zrównoważonym.
Przykładowy zakres prac obejmuje:
– wprowadzenie procedur usuwania składników odżywczych i substancji niebezpiecznych z wód oraz oczyszczania ścieków; usuwanie np. mikroplastiku, śmieci, niebezpiecznych obiektów podwodnych, zatopionej amunicji, wycieków ropy;
– dostosowanie gospodarki wodnej i strategii w tym zakresie do pojawiających się nowych zanieczyszczeń lub nowych rozwiązań (np. problemu eutrofizacji);
– wprowadzenie praktyk służących racjonalnemu wykorzystaniu wody we wszystkich
sektorach (np. ponowne wykorzystanie, retencja, recyrkulacja).

2.2 Niebieska gospodarka – działania na rzecz rozwijania przedsiębiorstw działających w ramach niebieskiej gospodarki w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania wód śródlądowych i morskich oraz zasobów morza, przy jednoczesnym wspieraniu zachowania zdrowego środowiska morskiego w całym regionie.
Przykładowy zakres prac obejmuje:
– tworzenie i wdrażanie nowych możliwości biznesowych opartych na rozwijaniu
zrównoważonych produktów i usług opartych na wodzie słodkiej i zasobach morskich, zgodnie ze strategiami inteligentnej specjalizacji;

– dywersyfikacja produktów turystyki przybrzeżnej, morskiej i wodnej śródlądowej oraz łączenie ich z innymi sektorami, np. spożywczym, zdrowotnym, w celu przeciwdziałania sezonowości;
– testowanie modeli biznesowych w zakresie usług ekosystemowych świadczonych przez niebieskie przedsiębiorstwa.

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu

3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym – działania, które ułatwiają przejście od linearnego wykorzystania zasobów do ich użycia w obiegu zamkniętym. Oznacza to, jak najdłuższe użytkowanie produktów i materiałów bez zwiększania presji na środowisko.
Przykładowy zakres prac obejmuje:
– testowanie modeli zamówień publicznych, które pomagają wspierać działania na rzecz obiegu zamkniętego;
– koordynowanie i wspieranie inicjatyw przedsiębiorców i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i wspieranie zmiany postaw wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw, właścicieli i konsumentów;
– testowanie rozwiązań, które tworzą synergię między gospodarką ekologiczną
i o obiegu zamkniętym, np. wspieranie symbiozy przemysłowej z wykorzystaniem materiałów odpadowych z przemysłu leśnego przez przedsiębiorstwa z różnych sektorów

3.2  Transformacja energetyczna – działania wspierające transformację energetyczną
i pomoc w opracowaniu inteligentnych rozwiązań mających na celu dekarbonizację systemów energetycznych.
Przykładowy zakres prac obejmuje:
– wzmocnienie integracji różnych systemów energetycznych i powiązań między odbiorcami energii z różnych sektorów;
– wprowadzanie rozwiązań dla lokalnych sieci energetycznych, łączących wiele źródeł energii;
– opracowanie modelu wsparcia publicznego w celu zachęcenia do szerszej produkcji, dostaw i magazynowania energii odnawialnej;
– przyspieszenie tworzenia systemów produkcji, magazynowania i wykorzystania energii odnawialnej, w szczególności energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych dostępnych lokalnie, z zastosowaniem innowacyjnych technologii.

3.3  Inteligentna zielona mobilność – działania w zakresie dążenia do wprowadzania
ekologicznych i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności. Wsparcie inicjatywy, które zapewniają sprawny przepływ osób i towarów przy jednoczesnej oszczędności zasobów dzięki zwiększeniu efektywności, integracji różnych rodzajów transportu oraz przyspieszeniu cyfryzacji.
Przykładowy zakres prac obejmuje:
– wykorzystanie innowacyjnych technologii i planowanie infrastruktury w celu rozwoju niskoemisyjnych, ekologicznych i inteligentnych rozwiązań w transporcie multimodalnym;
– wspieranie krajowych, regionalnych i lokalnych władz publicznych w opracowywaniu, testowaniu, zamawianiu i wdrażaniu ekologicznego i multimodalnego transportu jako zintegrowanej spójnej usługi, przy użyciu narzędzi cyfrowych;
– planowanie i pilotowanie e-mobilności, usług inteligentnych sieci i stacji ładowania, w tym z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej lokalnie, oraz podłączanie zielonej energii do istniejących sieci energetycznych.

Obecna edycja programu umożliwia uzyskanie finansowania dla dwóch rodzajów projektów:
a) głównych: obejmujących standardowe rodzaje projektów, w tym pilotażowe, w priorytetach od 1 do 3. Czas realizacji wynosi maksymalnie 36 miesięcy zaś konsorcjum musi być oparte na współpracy co najmniej trzech organizacji z trzech krajów objętych programem. Brak górnej granicy budżetu jednak musi on być proporcjonalny do przyjętych założeń.
b) małych: obejmujących uproszczone modele projektów, które zapewniają łatwy dostęp nowym uczestnikom, w priorytetach od 1 do 3. Czas realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące zaś konsorcjum musi być oparte na współpracy co najmniej trzech organizacji z trzech krajów objętych programem. Maksymalny budżet projektu wynosi 500 000 EUR.

Dzięki finansowaniu w poprzednich edycjach programu, wiele przedsiębiorstw zrealizowało swoje projekty. Wśród nich m.in.:
– projekt realizowany przez Polską Unię Mobilności Aktywnej, pn.: Improved & digitalised parking
management as tool to foster green and multimodal transport in the South Baltic area, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 9 874 062,71 zł, na cyfrowe zarządzanie parkingami jako narzędzie wspierające ekologiczny i multimodalny transport.
– projekt realizowany przez Port w Mukran pn.: SB TRANSPORT LOOPS – South Baltic Transport Loops, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 602 400,34 zł, na rozwój pętli transportowych południowego Bałtyku.
– projekt realizowany przez Uniwersytet Morski w Gdyni pn.: Liquefied (bio-)gas as
a driving force for development and use of green energy technology, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 487 307,70 zł, na rozwój obszaru wykorzystania skroplonego biogazu w technologiach zielonej energii.
Projekt realizowany przez Uniwersytet Gdański pn.: Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 251 730,09 zł, na rozwój instrumentów planowania przestrzennego obszarów morskich na rzecz zrównoważonego zarządzania obszarami morskimi.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?
Głównym źródłem finansowania programu jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pozostałe  źródła finansowania to Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
– Globalny wymiar Europy (NDICI) oraz fundusze norweskie.
Aby otrzymać wsparcie w ramach programu, partnerzy projektu muszą wnieść wkład własny.

Wielkość dofinansowania różni się w zależności od priorytetów, krajów i wykorzystywanych funduszy:

Priorytety 1 – 3
– Partnerzy z Danii, Finlandii, Niemiec, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski są
uprawnieni do otrzymania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 80%
dofinansowania.
– Partnerzy z Norwegii otrzymają z norweskich funduszy krajowych do 50%
dofinansowania.
– Dofinansowanie dla partnerów z Rosji i Białorusi będzie zależało od zawartej umowy
finansowej.

Orientacyjny plan dotyczący liczby projektów wybranych do dofinansowania obejmuje:

• 15-20 małych projektów
• 35-40 głównych projektów

Jakie są zalety konkursu? Co możesz zyskać?
Proces aplikacyjny jest jednoetapowy. Jednak szczególnie istotne jest prawidłowe opracowanie formularza pomysłu na projekt, który należy złożyć przed przystąpieniem do składania wniosku o dofinansowanie. Największe szanse na uzyskanie dotacji mają projekty, które w najbardziej wpiszą
się w tematykę programu w zakresie poziomu innowacyjności, oddziaływania na region Morza Bałtyckiego oraz ekoefektywności. Prawidłowe przygotowanie wniosku może stanowić wyzwanie, ponieważ wymaga doświadczenia oraz kreatywności. Ważnym aspektem podczas tworzenia wniosku jest również konieczność operowania specjalistycznym słownictwem branżowym oraz znajomość rynku.

Poza wspomnianym dofinansowaniem, warto podkreślić, że program charakteryzuje się:
– wdrażaniem innowacji w stosunkowo krótkim czasie (24 lub 36 m-cy)
– uproszczonymi zasadami rozliczania się
– szybkimi płatnościami
– niskim wkładem własnym – tylko 20%
– wsparciem ekspertów merytorycznych
– szybkością przyznawania dofinansowania – około 10 tygodni od złożenia wniosku
do podpisania umowy o grant

Dzięki udziałowi w programie Interreg, masz możliwość:

1. Finansowania realizacji projektu, które obejmuje:

– infrastrukturę i roboty
– wynagrodzenia
– koszty biurowo-administracyjne
– podróże
– wyposażenie/aparaturę
– usługi zewnętrzne (podwykonawstwo)
2. Zakup ziemi (nie więcej niż 10% wartości inwestycji)
3. Nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi
4. Pozyskanie kontrahentów na rynku międzynarodowym
5. Transfer doświadczeń i wiedzy.

Co i kiedy?
Projekty wybierane są w ramach jednoetapowej procedury składania wniosków. Wnioskodawca wiodący musi wypełnić i złożyć wniosek projektowy w elektronicznym systemie wymiany danych BAMOS+. Jednak, aby złożenie wniosku było możliwe, konieczne jest wcześniejsze przesłanie do konsultacji formularza pomysłu na projekt (ang. PIF – Project Idea Form). Podczas opiniowania,
specjaliści ze strony instytucji zarządzającej programem, pomogą dopracować poszczególne obszary dokumentacji oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji. Po przekazaniu PIF, partner wiodący musi złożyć wniosek o nadanie dostępu do systemu i otrzyma BAMOS+, gdzie po zalogowaniu, złoży wniosek o dofinansowanie.

Harmonogram naboru projektów głównych:
– 8 lutego 2022 roku: rozpoczęcie naboru wniosków
– do 15 marca 2022 roku: składanie formularzy pomysłów na projekty (PIF)
– do 12 kwietnia 2022 roku: wnioskodawca wiodący składa wniosek o login do BAMOS+
– do 26 kwietnia 2022 roku: złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie BAMOS+.
Harmonogram naboru projektów małych:
– 8 lutego 2022 roku: rozpoczęcie naboru wniosków
– do 9 marca 2022 roku: składanie formularzy pomysłów na projekty (PIF)
– do 16 marca 2022 roku: wnioskodawca wiodący składa wniosek o login do BAMOS+
– do 30 marca 2022 roku: złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie BAMOS+.

Wybór projektów nastąpi jesienią 2022 roku.

Programy powiązane

Poza Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), istnieją również inne dokumenty strategiczne istotne dla obszaru objętego programem. Wnioskodawcy mogą odnosić się do polityki i strategii na poziomie unijnym lub krajowym, regionalnym lub sektorowym, np. Zielony Ład, Bałtycki Plan Działań HELCOM, Plan Działania UE Dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Wizja 2030
Nordyckiej Rady Ministrów

Nabór wniosków trwa!

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl