58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacja w ramach konkursu PERUN dotyczącego badań i rozwoju nowych technologii w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa

W ciągu ostatnich trzech lat bardzo wiele działo się w kraju w zakresie polityki obronnej. Na wydarzenie światowe takie jak: zerwane łańcuchy dostaw po pandemii koronawirusa, wojna w Ukrainie czy narastający konflikt na Bliskim Wschodzie nie pozostał obojętnym przemysł zbrojeniowy. We wzmocnienie polskiego aspektu bezpieczeństwa wpisuje się konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) realizowany w ramach krajowego programu PERUN: Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności kraju. 

Bezpieczeństwo państwa w ramach programu PERUN jest aspektem kluczowym, ale projekt musi się także wpisywać się w jeden z poniższych zakresów tematycznych:

 1. Rozwój istniejących demonstratorów technologii obronnych (od VI PGT) w obszarach technologicznych określonych w Priorytetowych kierunkach badań naukowych w resorcie obrony narodowej w latach 2021-2035.
 2. Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji testów bezpieczeństwa.
 3. Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie materiału cyfrowego (obrazu/dźwięku) pod kątem użycia technologii Deep Fake.
 4. Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji metod implementacji i weryfikacji ustawień zabezpieczeń elementów systemów teleinformatycznych (urządzeń, oprogramowania).
 5. Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji analiz danych rozpoznawczych.
 6. Autonomia i autonomizacja. Opracowanie techniki pracy w grupie platform bezzałogowych (tzw. roju) oraz współpracy z załogowymi systemami (MUM-T – ang. Manned-Unmanned Teaming) na bazie ustandaryzowanych protokołów komunikacyjnych wspieranych sztuczną inteligencją (AI – ang. Artificial Intelligence).
 7. Autonomia i autonomizacja. Opracowanie środków przeciwdziałania BSx, w tym na potrzeby ochrony obiektów wojskowych, infrastruktury krytycznej, szlaków morskich i portów.
 8. Technologie kwantowe. Rozwój technologii w podobszarze systemów komunikacji satelitarnej zapewniających kwantową dystrybucję klucza pomiędzy lokalizacjami naziemnymi.
 9. Technologie kwantowe. Rozwój technologii w podobszarze metod automatycznej ewaluacji algorytmów postkwantowych.
 10. Technologie kosmiczne. Nowoczesny terminal komunikacji satelitarnej pracujący w paśmie Ku i Ka z cyfrowym kształtowaniem wiązek, umożliwiający jednoczesną pracę z systemami satelitarnymi umieszczonymi na różnych orbitach (LEO, MEO, GEO).
 11. Technologie kosmiczne. Aktywne systemy radarowe do monitorowania obiektów w przestrzeni kosmicznej.
 12. Technologie materiałowe i wytwarzania. Technologie systemów ochrony pasywnej: technologie materiałowe w zakresie ochrony indywidualnej.
 13. Technologie materiałowe i wytwarzania. Technologie systemów ochrony pasywnej: technologie materiałowe w zakresie osłon balistycznych.
 14. Sensory. Systemy monitorowania i ostrzegania o zagrożeniach dla morskiej infrastruktury krytycznej.
 15. Medyczne zabezpieczenie pola walki oraz środki przeciwdziałania skutkom użycia BMR. Medyczne środki przeciwdziałania czynnikom CBRN-E (ang. chemical, biological, radiological, nuclear and explosives) obejmujące diagnostykę, zapobieganie i leczenie następstw użycia oraz innowacyjne środki przeciwdziałania skutkom użycia BMR, w tym: odzież ochronna minimalizująca ryzyko skażenia promieniotwórczego i chemicznego oraz zakażenia biologicznego, dozymetria indywidualna, likwidacja skażeń (sprzętu wrażliwego; fosforoorganicznych środków trujących IV generacji).

Na co można pozyskać dofinansowanie w ramach konkursu PERUN?

Państwo w ramach programu pn PERUN ma zyskać najbardziej innowacyjne zabezpieczenia w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Co za tym idzie dofinansowanie można pozyskać na projekty, których celem jest wykonanie projektów w zakresie badań naukowych (do VI poziomu gotowości technologicznej, czyli do fazy prototypu lub modelu systemu, podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych) oraz projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (do IX poziomu, czyli sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt). Kluczowym kryterium oceny będzie adekwatność opracowywanej technologii do zapotrzebowania w obszarze bezpieczeństwa i obronności zgłoszonego przez państwo.  W stającym do konkursu projekcie istotny będzie także potencjał pomysłu i jego przełożenie na rzeczywiste podniesienie poczucia bezpieczeństwa w kraju, a także podniesienie poziomu zabezpieczenia Państwa.

Katalog kosztów, które można ponieść w ramach projektu wskazuje m.in.:

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty podwykonawstwa
 • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym,
 • koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. Wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 • dzierżawa gruntów – tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej,
 • wieczyste użytkowanie gruntów
 • materiały – np. surowce,
 • półprodukty, odczynniki,
 • sprzęt laboratoryjny
 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp.
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
 • usługi obce – usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe,
 • koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze, ale koszt szkoleń powinien być zaplanowany we Wniosku oraz wynikać z uzasadnionych przesłanek (np. pojawienie się na rynku nowych, innowacyjnych rozwiązań – nowe materiały, nowe technologie, nowe techniki wykonania określonego zadania itp. – dzięki którym zadanie można będzie wykonać bardziej efektywnie, nadać mu nowe dodatkowe cechy),
 • koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej,
 • koszt audytu zewnętrznego
 • koszty usług doradczych i usług równorzędnych – np. usługi brokera technologii,
 • koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (prowizje i inne opłaty),
 • koszty promocji projektu (np. publikacje, koszt strony internetowej itp.),
 • koszty uczestnictwa w konferencjach,
 • koszty delegacji.

Ponadto możliwe jest oczywiście poniesienie nakładów na tzw. koszty pośrednie.

Kto może przystąpić do konkursu PERUN i na jakich zasadach?

Wnioskodawcą, a w konsekwencji beneficjentem dofinansowania,  może być:

 1. w przypadku projektu badawczego (naukowego): jednostka naukowa (uczelnie, federacje, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy, w tym: Centrum Łukasiewicz, Sieć Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące działalność naukową); konsorcjum; centrum naukowo-przemysłowe; przedsiębiorca;

 2. W przypadku projektu badawczo-rozwojowego, rozwojowego: przedsiębiorca, konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe.

W jakim terminie, gdzie i do jakiej kwoty można ubiegać się o dofinansowanie?

Nabór wniosków rozpocznie się od 1 grudnia br. od godz. 9.00, a zakończy 31 stycznia 2024 roku o 16.00. O wynikach NCBR poinformuje w czerwcu 2024 roku. 

Jaki jest budżet konkursu i wartość projektu?

Budżet środków na cały konkurs nie został określony, ale projekt może być sfinansowany przez NCBR w 90% w przypadku przedsiębiorstw lub 100% w przypadku jednostki naukowej. W konkursie nie określono maksymalnej kwoty środków kwalifikowanych na jeden projekt; zaś minimalna kwota kosztów kwalifikowanych to 1 mln zł. 

Jakie trzeba spełnić warunki?

Jako firma Grantera, z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży, specjalizujemy się w pomocy przedsiębiorcom w uzyskaniu dofinansowania na ich innowacyjne projekty, zwłaszcza w obszarze obronności. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych project-managerów, którzy dzięki technicznemu wykształceniu potrafią efektywnie komunikować się z klientami i zrozumieć skomplikowane zagadnienia, takie jak sztuczna inteligencja czy technologie kwantowe.

Aby uzyskać dofinansowanie na projekt związany z obronnością, istotne jest spełnienie określonych warunków merytorycznych. Oto kluczowe aspekty, które warto rozważyć przy składaniu wniosku:

 1. Zastosowanie w obszarze obronności i/lub bezpieczeństwa państwa: Twój projekt powinien wyraźnie przyczyniać się do wzmocnienia obronności lub bezpieczeństwa państwa. To fundamentalny aspekt, który musi być jasno zarysowany w Twoim wniosku.

 2. Możliwość praktycznego zastosowania wyników projektu: Projekty, które mają jasno określone, realistyczne zastosowania praktyczne i mogą być wdrażane w realnych warunkach, są bardziej preferowane.

 3. Innowacyjność rozwiązania: Podkreśl, w jaki sposób Twój projekt wprowadza nowatorskie rozwiązania lub technologie, które mogą przynieść zmiany w branży obronnościowej.

 4. Zasadność planowanych kosztów: Twoja propozycja finansowa musi być realistyczna i uzasadniona w stosunku do zakresu i oczekiwanych wyników projektu. Kosztorys powinien odzwierciedlać rozsądne i efektywne wykorzystanie środków.

Dzięki naszemu doświadczeniu i technicznemu zrozumieniu projektów, jesteśmy w stanie pomóc Ci przejść przez ten proces, podkreślając kluczowe elementy Twojego projektu, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie przygotowania wniosku, w rezultacie współpracując z nami każdy aspekt Twojego projektu zostanie właściwie przedstawiony.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytanie dotyczące programu PERUN

1. Czy wystarczy wpisać się w tylko 1 punkt ze wskazanego zakresu merytorycznego?

Zakres tematyczny konkursu został jasno określony i poszczególny projekt musi się w niego wpisywać. Oczywiście projekt musi się wpisywać w wyłącznie 1 ze wskazanych punktów, aby móc być realizowany w ramach tego konkursu. Ponadto rozwiązanie opracowywane w ramach projektu musi oczywiście oznaczać się innowacyjnością.

2. Czy możliwe jest wystąpienie jako konsorcjum, gdzie członkami będą wyłącznie przedsiębiorstwa?

Nie, gdyż jako konsorcja mogą brać udział tylko “grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt 1 (tj. instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki), albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz przedsiębiorca”.

W związku z powyższym nie jest możliwe utworzenie konsorcjum składającego się tylko i wyłącznie z przedsiębiorstw. Niezbędne jest wobec tego nawiązanie współpracy z instytucją systemu szkolnictwa wyższego i nauki – jeśli nie wiesz jak pozyskać takiego konsorcjanta to zgłoś się do nas chętnie pomożemy w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi, gdyż mamy doświadczenie we współpracy z jednostkami, których siedziba jest na terytorium Polski.

Źródło informacji to dane pochodzące z serwisu rzeczypospolitej polskiej, a dokładniej z portalu gov.pl

3. W jaki sposób wybrać metodykę zarządzania projektem?

Zgodnie z założeniami konkursu realizacja projektu powinna być na bieżąco zarządzana przez Wnioskodawcę w oparciu o uznaną metodykę zarzadzania projektami. Chętnie pomożemy w doborze odpowiedniej metodyki, wskażemy kto powinien zasiąść w tzw. komitecie sterującym jeśli ten będzie potrzebny itd.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl