Nowe technologie w zakresie energii – program sektorowy NCBiR

Podziel się
wiedzą

30 lipca bieżącego roku zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie do strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. Nowe technologie w zakresie energii.

Cele strategiczne krajowe i europejskie w Programie, zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań badawczo-rozwojowych o dużym potencjale innowacyjnym i wysokim stopniu zaawansowania technologii (TRL 8 – 9) w poniższych 6 obszarach technologicznych:

 • T1. Energetyka solarna;
 • T2. Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu;
 • T3. Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru;
 • T4. Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne;
 • T5. Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych;
 • T6. Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia).

Każdy z powyższych obszarów został zdefiniowany przez 1 – 4 tematy szczegółowe opisujące zagadnienia badawcze, które mogą stać się przedmiotem realizowanych projektów.

Zakłada się, że realizacja Programu będzie polegać na wyborze projektów w  trybie konkursowym, a następnie ich finansowaniu i zarządzaniu nimi w  sposób zapewniający osiągnięcie celów Programu.

Program ustanowiony został na okres 2020 – 2029 z możliwością wydłużenia lub skrócenia czasu swego trwania. Szczegółowy harmonogram realizacji Programu będzie aktualizowany przez Komitet Sterujący, mając na względzie dostępny budżet NCBR na rok bieżący oraz kolejne lata realizacji Programu.

Na budżet Programu składają się:

 • środki NCBR na realizację Programu wynoszące 800 mln zł i pochodzące z dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
 • środki pozabudżetowe – środki przedsiębiorców i innych instytucji działających w obszarze Programu.

Do zasadniczych założeń realizacji Programu należy:

 • realizacja poszczególnych projektów w podziale na fazy, których efektem ma być osiągnięcie określonego rezultatu/kamienia milowego, warunkującego możliwość ubiegania się o przekazanie dofinansowania kolejnej fazy.
 • udzielanie wsparcia finansowego w kolejnych fazach tylko tym projektom, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny rezultatu poprzednich faz (tzn. wykażą wysokie prawdopodobieństwo skutecznej komercjalizacji przy osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych rozwiązania).
 • możliwość wyboru kilku projektów, których celem będzie opracowanie alternatywnych rozwiązań tego samego problemu – mechanizm ten zakłada konkurowanie proponowanych rozwiązań nie tylko na etapie wyboru projektów, ale również ich realizacji.

O szczegółach, w tym terminach i zakresie najbliższego naboru wniosków, będziemy informować na bieżąco.

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły