58 380 15 96 info@grantera.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grantera Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-279), przy ul. Mikołaja Gomółki 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jako usprawiedliwionego interesu Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu ich przetwarzania, a następnie będą archiwizowane – w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. UODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.