58 380 15 96 info@grantera.pl

Jak przygotować dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie w Ścieżce Smart?

Uzyskałeś pozytywną ocenę projektu w Ścieżce Smart? Gratulujemy! Zwycięskim firmom należy się szczególnie uznanie, gdyż Komisja Oceny Projektów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zarekomendowała do dofinansowania tylko 198 inwestycji w skali całego kraju.

Pojawienie się przedsiębiorstwa na liście to ważny, ale dopiero pierwszy krok do pełnego sukcesu. Pozytywna ocena projektu nie jest równoznaczna z zawarciem umowy i udzieleniem dofinansowania. Weryfikacji podlegają m.in. status MŚP, w tym kwestie powiązań osobowych i kapitałowych, przesłanki wykluczenia z możliwości otrzymania finansowania wynikające z przepisów, kwestie karalności i zaległości w należnościach publicznoprawnych, przesłanki wykluczenia w związku z sankcjami dotyczącymi wojny w Ukrainie, sytuacja finansowa, objęcie obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej.

Pierwszymi czynnościami, które należy wykonać po publikacji listy i otrzymaniu informacji z PARP jest przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o dofinansowanie.

Gdzie znaleźć wzory dokumentów?

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie naboru pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart 

w zakładce “Dokumenty/Dodatkowe dokumenty”.

O czym pamiętać, przygotowując dokumenty?

  1. Procedura ich weryfikacji przebiegać będzie w Centralnym Systemie Informatycznym (CST2021) pod adresem internetowym https://projekty.cst2021.gov.pl/
  2. Wykaz dokumentów zawiera 19 pozycji, jednak nie wszystkie są wymagane, ich liczba zależy np. od formy prawnej prowadzonej działalności czy konieczności wprowadzenia zmian w zatwierdzonym wniosku.
  3. Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy załączyć w systemie w formie elektronicznej w wyznaczonym terminie. Zwyczajowo w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania.
  4. Po weryfikacji wnioskodawca otrzyma informację o ich zatwierdzeniu lub prośbę o uzupełnienia/wyjaśnienia z wyznaczonym terminem.
  5. Jeżeli załączone dokumenty są poprawne, Instytucja Pośrednicząca udostępnia w systemie informatycznym Umowę. Wnioskodawca podpisuje dokument, a następnie przekazuje go w systemie informatycznym w celu podpisania przez PARP.
  6. Umowa co do zasady zostanie zawarta w formie elektronicznej. Należy zadbać, aby osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy posiadały kwalifikowalny podpis elektroniczny.
  7. Beneficjent zobowiązany jest także do wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy – zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie konkursu, weksle oraz deklaracje na innym wzorze nie będą respektowane.

  Pamiętaj o czasie potrzebnym na uzyskanie dokumentów zewnętrznych!

  Przed podpisaniem Umowy potrzebne będą:

  • aktualne zaświadczenia (z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności);
  • dokument potwierdzający otwarcie rachunku bankowego lub wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej potwierdzający, że właścicielem rachunku jest podmiot zawierający umowę  (w przypadku występowania przez wnioskodawcę o płatności zaliczkowe – numery dwóch rachunków bankowych ze wskazaniem, który z nich jest przeznaczony do obsługi płatności zaliczkowych, a który do obsługi płatności pośrednich i końcowej);
  • dokument potwierdzający zewnętrzne finansowanie projektu (np. umowa kredytowa, umowa pożyczki, umowa leasingowa, jeśli wynika to z zapisów wniosku o dofinansowanie);
  • w przypadku przynależności wnioskodawcy do Krajowego Klastra Kluczowego  umowa, zaświadczenie od koordynatora.

  Kiedy rozpocząć prace?

  Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na dokumenty zewnętrzne oraz dostępność osób uprawnionych do reprezentacji firmy rekomendujemy, żeby przygotowania zacząć niezwłocznie po otrzymaniu informacji e-mail z PARP.

  Skąd czerpać profesjonalną wiedzę?

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowania dokumentów zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci rozliczyli z sukcesem setki projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, eksportowych, szkoleniowo-doradczych. Dysponujemy radcami prawnymi, doradcami podatkowymi oraz ekspertami z zakresu pomocy publicznej, co pozwala na skuteczną analizę i przygotowanie propozycji rozwiązania nawet najtrudniejszych przypadków.

  Wypełniono formularz

  Zapisz się na newsletter

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

  Podziel się wiedzą

  Skorzystaj z naszej pomocy

  ​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

  Wyślij mail z zapytaniem -
  skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

  zapytania@grantera.pl