58 380 15 96 info@grantera.pl

Kredyt Ekologiczny: Dokumenty niezbędne do podpisania umowy jak je skutecznie przygotować

Kredyt Ekologiczny: Dokumenty niezbędne do podpisania umowy jak je skutecznie przygotować

Kredyt ekologiczny to specjalna forma wsparcia finansowego, która ma na celu zachęcanie przedsiębiorstw do inwestowania w projekty ochrony środowiska. Realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, program ten umożliwia uzyskanie dotacji na inwestycje ekologiczne, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz redukcji emisji do atmosfery. W celu pozyskania takiego wsparcia, niezbędne jest spełnienie określonych warunków oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów (w tym między innymi dokumentu audytu i wniosku o dofinansowanie).

Konkurs ten był dedykowany dla sektora mśp tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz small mid-caps i mid-caps. W ramach działania przedsiębiorcy mogą realizować inwestycje w celu zapewnienia szeroko rozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna (pln) – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji w celu rozwoju gospodarki. Intensywność poziomu dofinansowania to od 25 do 80 procent w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Nazwa kredyt wywodzi się stąd, że niezbędne do uzyskania dofinansowania było zdobycie promesy kredytowej (oznacza to, że projekt spełnia oceny zdolności kredytowej). 

Lista banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu Ekologicznego:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 4. Bank Millennium S.A.
 5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 6. Bank Pekao S.A.
 7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 8. Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej
 9. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 10. ING Bank Śląski S.A.
 11. mBank S.A.
 12. PKO Bank Polski S.A.
 13. Santander Bank Polska S.A.
 14. SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 15. VeloBank S.A.
 16. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 17. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Banki są zamieszczone na liście na stronie bgk.pl

Pozyskałem dofinansowanie na rozwój efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i co dalej?

Po pojawieniu się projektu wnioskodawcy na liście rekomendowanych wniosków należy przesłać do BGK, za pośrednictwem systemu CST2021, dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Należy zwrócić uwagę na konieczność dostarczenia – do wyznaczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego terminu – podpisanej umowy z bankiem kredytującym.

Po podpisaniu “kontraktu” z BGK należy złożyć zabezpieczenie w formie weksla in blanco oraz zrealizować projekt zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz zatwierdzoną dokumentacją aplikacyjną.

BGK ma prawo do przetwarzania danych osobowych zamieszczonych we wniosku.

Wymagane dokumenty do podpisania umowy przy dotacji unijnej do konkursu Kredyt Ekologiczny

Lista niezbędnych dokumentów obejmuje m.in.:

 • zaświadczenia (o niezaleganiu ze składkami i podatkami);
 • oświadczenia (o aktualności danych, o spełnianiu kryteriów MŚP);
 • formularze (analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie);
 • zezwolenia (na budowę i inne wynikające z treści formularza „Analiza zgodności Projektu z polityką ochrony środowiska”);
 • harmonogramy (rzeczowo-finansowy, płatności);
 • tabelę wskaźników;
 • wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy;
 • wykaz pomniejszenia dofinansowania w zakresie obowiązków komunikacyjnych.

Szczegółowy wykaz załączników przedstawiany jest w piśmie wysyłanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aktualne wzory oświadczeń, formularzy, harmonogramów wskazane są na oficjalnej stronie naboru. 

Niektóre dokumenty można dostarczyć w terminie późniejszym. Jednak do tego czasu umowa będzie miała status umowy warunkowej.

Jak rozliczyć Kredyt Ekologiczny przyznany dla twojej firmy na inwestycje ochrony środowiska?

Szczegółowe warunki rozliczania dotacji reguluje Umowa o dofinansowanie. Podstawowymi dokumentami są również “Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027” oraz “Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.

Korzyści dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje w ramach Kredytu Ekologicznego

Realizacja inwestycji ekologicznych przy wsparciu kredytu ekologicznego niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorstw. Zwrot kosztów inwestycji oraz dofinansowanie mikroinstalacji OZE pozwala przedsiębiorcom na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Dzięki dotacji uzyskasz niezbędne do takich inwestycji środki finansowe, co pozwoli ci zrealizować plany, które mają na celu poprawy efektywności energetycznej. W założeniu konkursu jest to, że inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie określonym w audycie.

Wsparcie regionalne dla przedsiębiorców ekologicznych stanowi dodatkową zachętę do realizacji inwestycji ekologicznych, a także pozwala na uzyskanie dodatkowych środków na rozwój infrastruktury przyjaznej środowisku naturalnemu.

Ostatecznie, kredyt ekologiczny pozwala pozyskać niezbędne środki na zakup i montaż instalacji oze, co umożliwia przekształcenie przedsiębiorstwa w bardziej przyjazne dla środowiska podmiot gospodarczy. Ponadto możliwe jest podjęcie działań w celu modernizacji posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii. 

Aby projekt mógł dostać dofinansowanie w ramach programu musi przekonać oceniających, że spełnia kryteria obligatoryjne, czyli wniosek reprezentuje podejście ekologiczne.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

1. Co jeśli dopiero teraz zauważyłem, że jeden z wydatków ma zbyt wysoką/niską cenę we wniosku (omyłka pisarska)?

Wniosek o dofinansowanie podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Omyłki m.in. w zakresie ceny – można zgłosić i poprawić na etapie składania uzupełnień. Zawnioskować o zmiany można również na etapie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (oświadczenie o aktualności danych) oraz na etapie realizacji projektu – przy czym trzeba mieć na uwadze, że na wprowadzenie zmian należy uzyskać zgodę BGK.

2. Zakończył się nabór. Nie mamy jeszcze podpisanej umowy. Czy możemy już rozpocząć projekt?

Realizację projektu można rozpocząć najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Należy mieć na uwadze, że Instytucja rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Beneficjent rozpoczął realizację Projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie został zachowany efekt zachęty, o którym mowa w przepisach dotyczących pomocy publicznej.

Należy zweryfikować wskazany we wniosku okres realizacji projektu. Wydatki poniesione przez Beneficjenta przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków zostaną uznane przez BGK za niekwalifikowalne.

W przypadku, gdy jedynym warunkiem, w warunkowej umowie kredytu ekologicznego jest złożenie wniosku o dofinansowanie, inwestycja może być finansowania środkami tego kredytu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Ryzyko wynikające z decyzji o takim finansowaniu ponosi wnioskodawca. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie oraz pojawienie się projektu na liście wybranych wniosków nie jest tożsame z przyznaniem dofinansowania, a koszty ponoszone w związku z inwestycją przed zawarciem umowy o dofinansowanie, w tym koszty przygotowania inwestycji, koszty kredytu, inne nakłady ponoszone na realizację inwestycji obciążają wyłącznie wnioskodawcę.

3. Dlaczego warto postawić na współpracę z Granterą? Co obejmuje ta współpraca?

Grantera od ponad 15 lat działa na rynku zarówno w zakresie pozyskiwania dofinansowań jak i rozliczania.

W ramach współpracy z Granterą otrzymają Państwo pełne wsparcie, w postaci dedykowanego Opiekuna projektu, podczas całego procesu rozliczania dotacji. Służymy wsparciem zarówno podczas kontaktów z Instytucją i możemy służyć pomocą już od etapu przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie. W tym celu pomożemy przygotować wymagane załączniki dla BGK takie jak m.in. oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP czy formularz pomocy publicznej. 

W ramach współpracy z Granterą mogą Państwo również liczyć na: 

 • szkolenie z zasad realizacji i rozliczenia projektu – przekażemy niezbędną wiedzę np. jakie obowiązki beneficjent będzie miał wobec Instytucji, jak prowadzić księgowość projektów, jak realizować zadania i wydatki w projekcie, bądź jak powinna wyglądać sprawozdawczość w projekcie,
 • otrzymanie od nas wzorów dokumentów dotyczących np.: postępowań ofertowych, realizacji zadań oraz promocji projektu, 
 • doradztwo w zakresie przeprowadzenia postępowań ofertowych, 
 • weryfikację wydatków pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie, 
 • weryfikację niezbędnych w projekcie dokumentów księgowych,
 • wsparcie w sporządzaniu wniosków o płatności w projekcie, 
 • monitorowanie całego procesu realizacji projektu i bieżące konsultacje w przypadku gdy konieczne będą jakiekolwiek zmiany,  
 • to, że nasz Opiekun będzie bieżącym kontaktem z Instytucją, 
 • wsparcie podczas kontroli ze strony Instytucji, 
 • wsparcie podczas okresu trwałości projektu. 

Dodatkowo jeśli będzie to konieczne, możemy do projektu zaangażować dodatkowe osoby m.in. radcę prawnego, doradcę podatkowego bądź analityka finansowego. 

4. Jakie dotacje są planowane na 2024 rok?

Został niedawno opublikowany harmonogram konkursów na 2024 rok, który obejmuje m.in. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Więcej na ten temat dowiesz się niebawem na naszym kanale YT, gdzie umieścimy nagranie z webinaru na ten temat.

Śledź nas na Youtube: https://www.youtube.com/@Grantera

Planujemy także serię artykułów, która odpowie m.in. na pytania: z jakich dotacji pokryć zakup robót i materiałów budowlanych, jak rozpisać wydatki aby były uznane za rozsądne i opłacalne, czy w 2024 roku będą jeszcze dofinansowania do oze na zakup i montaż.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl