„Bony na cyfryzację” – kryteria wyboru projektów

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Znamy już kryteria wyboru projektów w konkursie Bony na cyfryzację!

Wyjaśniła się kwestia dotycząca działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Nie będzie to kryterium dostępu – co oznacza, że o dotację mogą się ubiegać zarówno podmioty dotknięte skutkami pandemii jak i podmioty, które nie zostały nimi dotknięte. 
 
Wnioski będą oceniane wg. następujących kryteriów:
1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania – (np. czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP) – 1 pkt;2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (np. produkcja napojów alkoholowych); – 1 pkt;
3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (np. czy projekt promuje równość szans kobiet i mężczyzn) – 1 pkt;;
4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny – tj. czy projekt polega na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych – 1 pkt;
5. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami, tj. są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań w projekcie.
6. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu,
adekwatne do projektu – 1 pkt;
7. Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. – 1 pkt.
 
Ostatnie, 7 kryterium, umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego punktu podmiotom z branży szczególnie dotkniętej negatywnym skutkami pandemii COVID-19. Natomiast wymagana, minimalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 0. Wpisywanie się Wnioskodawcy w to kryterium jest zatem pomocne, ale nie jest konieczne.
Link do kryteriów⬇:

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły