“Bony na cyfryzację” – 85% dotacji na oprogramowanie

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Bony na cyfryzację są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w oprogramowanie oraz sprzęt i usługi związane z jego wdrożeniem. Zakupy tego typu będą objęte dofinansowaniem na poziomie 85%. PARP przeznaczyła na to działanie 110 mln zł. Pula środków może zostać zwiększona.

Celem działania jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług szkoleniowych i doradczych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego oraz środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa oraz przygotowania się na przyszłe epidemie.

Kiedy?

Nabór wniosków rozpoczął się 20 września a zakończy 20 października 2021. PARP zastrzega jednak, że jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% budżetu, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. Warto zatem złożyć wniosek jak najszybciej.

Dla kogo?

O dofinansowanie w konkursie „Bony na cyfryzację” będą mogły się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (czyli w uproszczeniu firmy zatrudniające do 250 pracowników – w celu precyzyjnego ustalenia statusu MŚP zachęcam do skorzystania z Poradnika dla użytkowników dotyczącego definicji MŚP). Preferowane są branże, które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski, które będą dotyczyły niżej wymienionych rodzajów działalności będą mogły otrzymać jeden dodatkowy punkt, co zwiększy szanse o dofinansowanie. O dotację mogą się jednak ubiegać także podmioty z branż spoza poniższej listy.

Wsparcie w pozyskaniu dotacji z programu "Bony na cyfryzację". Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z 90% skutecznością!


*Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu obsługi niniejszego zgłoszenie, zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez grantera.pl i zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych. (Polityka Prywatności).

Kody PKD działalności szczególnie dotkniętych COVID-19

47.11.Z albo 47.19.Z

Sprzedaż detaliczna; Pozostała sprzedaż detaliczna

Uwaga: w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

86.10.Z

Działalność szpitali

Uwaga: w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
71.11.ZDziałalność w zakresie architektury
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.DDziałalność paramedyczna
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
91.02.ZDziałalność muzeów
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Kwoty

Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowalnych) wynosi 60 tys. a wartość maksymalna 300 tys zł (co oznacza, że przy dofinansowaniu 85% można otrzymać 255 tys. zł dotacji).

Korzystne formy rozliczania

Dotacje przyznane w ramach Bonów na cyfryzację będą łatwe w rozliczaniu i raportowaniu, ponieważ rozliczenie nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów finansowych, takich jak faktury czy dowody zapłaty. Jest to bardzo wygodna forma rozliczania dotacji. Przewidywane jest także stosowanie systemu zaliczek, zatem będzie możliwe prefinansowanie wydatków z dotacji. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać część dotacji z góry (40%), przed zrealizowaniem zakupów zaplanowanych w ramach projektu.

Pomoc de minimis

Wsparcie będzie udzielane w formie pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Zaletą pomocy de minimis w odróżnieniu od innych rodzajów pomocy publicznej (np. regionalnej pomocy inwestycyjnej) jest możliwość uzyskiwania wysokiej intensywności wsparcia. W Bonach na cyfryzację jest to dotacja na poziomie 85%. Wadą natomiast jest ograniczony limit tego rodzaju pomocy, który wynosi 200 tys. EUR na 3 lata (dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. EUR). Jeśli przedsiębiorstwo wcześniej nie korzystało z pomocy de minimis, swobodnie może aplikować o maksymalną wartość dotacji, ponieważ w maksymalna wartość pomocy to ok. 60 tys. EUR. Natomiast, jeśli firma w ostatnich 3 latach korzystała z innych dotacji, które były przyznawane w ramach pomocy de minimis, być może będzie musiała zmniejszyć wartość swojego projektu. Pomoc de minimis jest przyznawana nie tylko wtedy, gdy następuje wypłata dotacji unijnych. Tego rodzaju pomoc mogła być naliczona również w wtedy gdy np. firma korzystała z preferencyjnych stawek wynajmu w parku naukowo-technologicznym, kredytu lub poręczenia na preferencyjnych warunkach czy odroczenia terminu zapłaty należności podatkowych. Wartość wykorzystanej pomocy de minimis można sprawdzić w serwisie internetowym SUDOP. Na stronie głównej należy wybrać opcję “Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta”, podać NIP, zaznaczyć “tylko 3 lata wstecz” oraz “tylko de minimis” oraz wybrać “Wyszukaj według wybranych kryteriów”. Jeśli firma nie korzystała wcześniej z pomocy de minimis, pojawi się komunikat “Brak pomocy spełniającej kryteria”. Jeśli pomoc de minimis była przyznawana, to pobrany zostanie plik z tabelą wykazującą wszystkie przypadki pomocy. W tabeli należy odczytać sumę (ostatni wiersz) w kolumnie “Wartość pomocy brutto [EURO]”.

 

Wsparcie w pozyskaniu dotacji z programu "Bony na cyfryzację". Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z 90% skutecznością!


*Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu obsługi niniejszego zgłoszenie, zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez grantera.pl i zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych. (Polityka Prywatności).

  1. Pełna dokumentacja konkursu na stronie PARP: 
    https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje#dokumenty
  2. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP – http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1
  3. System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej – https://sudop.uokik.gov.pl 
Autor: Karol Bober

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły