58 380 15 96 info@grantera.pl

200 mln zł to budżet przeznaczony na projekty B+R mające na celu wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce

Założeniem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

W konkursie można pokryć koszty badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych (te są obligatoryjne), oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs ten będzie obejmował projekty dążące do wzrostu retencji i poprawy jakości wody, stworzenia nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód, a także zwiększenia stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach. Środki przeznaczane mogą być na wynagrodzenia, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług (więcej o tym, czym jest innowacja przeczytasz w artykule: „Innowacja – czym jest i jak ją stworzyć”).

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł, a maksymalna – 25 mln zł.

 

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

 

Zakres tematyczny w konkursie Hydrostrateg

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie musi wpisywać się w jeden z zakresów tematycznych tj:

 1. Obszar tematyczny: Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność
  Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.
 2. Obszar tematyczny: Woda w mieście
  Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.
  Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.
 3. Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa
  Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Jeśli Twój pomysł wpisuje się w zakres tematyczny konkursu “Hydrostrateg” to warto z niego skorzystać, gdyż konkurencja będzie znacznie mniejsza niż w klasycznych projektach B+R, a to zwiększa Twoje szanse na sukces.

 

Co konkretnie mogę sfinansować?

 • wynagrodzenia,
 • zakup licencji, patentów, know-how etc.
 • zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego,
 • utrzymanie linii technologicznych,
 • korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych,
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej,
 • koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynku,
 • promocja projektu.

Jeśli zlecisz wykonanie części prac w projekcie podwykonawcom, to także koszty z tym związane możesz sfinansować z dotacji.

 

Jaka jest wielkość dofinansowania?

DLA PRZEDSIĘBIORSTW:

 • do 80% kosztów badań przemysłowych, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji;
 • do 60% kosztów prac rozwojowych, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności do opracowania innowacji;
 • do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych czyli np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku.

Powyższe poziomy dofinansowania dotyczą firm mikro i małych (do 50 pracowników). Większe firmy otrzymują dofinansowania na nieco mniejszym, ale nadal bardzo atrakcyjnym poziomie (firmy średnie: 10% mniej, firmy duże 20% mniej).

DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH:

 • dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych;
 • dofinansowanie działań związanych z przygotowaniem wyników badań i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej – do 100% kosztów kwalifikowalnych;
 • dofinansowanie badań podstawowych – wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie przeznaczone na badania podstawowe może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej, w przypadku uzasadnionym specyfiką projektu.

Do kiedy muszę złożyć wniosek?

 • Data ogłoszenia: 15 czerwca 2022 r.
 • Nabór: Od 18 lipca 2022 r. do 31 października 2022 r. godz. 16:00.
 • Wyniki konkursu: decyzje są przekazywane w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Jakie warunki muszę spełnić?

Projekt może liczyć na dofinansowanie, jeśli poza zakresem tematycznym spełni kilka kluczowych czynników sukcesu:

 1. Odpowiedni opis prac badawczo-rozwojowych projektu
  Pomagamy w przygotowaniu opisu w taki sposób, by został on wysoko oceniony przez ekspertów. Treść powinna być zrozumiała, ale jednocześnie napisana profesjonalnym, naukowym językiem. W zespole Grantery są project managerowie z wieloletnim doświadczeniem w projektach B+R oraz naukowcy z tytułami doktorów, którzy doskonale wiedzą, jak to zrobić.
 2. Innowacyjność rezultatów projektu
  Im bardziej innowacyjny produkt lub technologia ma powstać w wyniku projektu – tym lepiej. Wymagane minimum to innowacja w skali kraju, ale najlepiej widziane są projekty przełomowe w skali międzynarodowej.

  Pomagamy w rozwinięciu i udoskonaleniu pomysłu na projekt, aby uzyskał on możliwie najwyższy poziom innowacyjności. Stosujemy do tego szereg sprawdzonych w praktyce narzędzi, m.in. warsztaty prowadzone metodą design thinking, analiza stanu techniki i kierunków rozwojowych, rozwiązywanie problemów technicznych metodą TRIZ.

 3. Skuteczna obrona projektu na panelu ekspertów

  Przedstawiciele Wnioskodawcy są zapraszani na spotkanie z ekspertami oceniającymi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W czasie 1,5 godzinnej rozmowy eksperci zadają pytania dotyczące projektu. To bardzo ważny etap oceny wniosku. Przygotowujemy bardzo szczegółowo do panelu, informujemy o najczęściej zadawanych pytaniach i przeprowadzamy próbną sesję pytań i odpowiedzi.

Nasi Eksperci odpowiedzą Ci na wszystkie pytania dotyczące konkursu.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl