58 380 15 96 info@grantera.pl

Działanie 09.04 Transformacja gospodarcza, 9.4.B „Zielone” inwestycje w MŚP, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (konkurs dla województwa dolnośląskiego – subregion wałbrzyski)

1. CEL DOTACJI

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia dla MŚP na inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej i/lub gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

2. DLA KOGO?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
subregion wałbrzyski obejmuje powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych

3. NA CO?

 • Modernizacja energetyczna MŚP – projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP np.:
  – instalacje OZE wraz z magazynem energii (za wyjątkiem MŚP dla których produkcja energii elektrycznej stanowi główny PKD);
  – termomodernizacja budynków, wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
  – poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych (np. linii produkcyjnych) lub wykorzystujących ciepło odpadowe
 • Wsparcie dla MŚP w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko np.:
  – projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń; ponowne wykorzystanie, naprawa i recykling

– projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty

– ekoinnowacje, cyfryzacja i zarządzanie efektywnością środowiska w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, EU-Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, rozwój technologii racjonalnego gospodarowania energią, wodą)

 • uzupełniający element każdego z ww. typów projektów, może być komponent doradczy dla firm w zakresie audytów energetycznych lub efektywności energetycznej oraz technologicznych w kierunku rozwoju GOZ i transformacji cyfrowej (jako część projektów inwestycyjnych).

  4. ILE?

  Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu minimalna i maksymalna: 200 000 zł – 15 000 000 zł

  Maksymalny poziom dofinansowania:
  pomoc de minimis – 70%
  Typ 9.4 B 1) Projekty w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej MŚP:
  – mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%

  – średnie przedsiębiorstwa – 45%

  Typ 9.4. B 2) Projekty w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko:
  – mikro i małe przedsiębiorstwa – 65%

  – średnie przedsiębiorstwa – 55%
  a) Projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP:
  mikro i małe przedsiębiorstwa – do 55%
  średnie przedsiębiorstwa – do 45%

  b) Projekty w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko:
  mikro i małe przedsiębiorstwa – do 65% 

  średnich przedsiębiorstwa – do 55%

  c) pomoc de minimis do 70% wydatków kwalifikowalnych

  Alokacja konkursu: 156 625 315 zł

  5. TERMINY

  termin naboru wniosków: od 6 lutego 2024 do 7 marca 2024

  6. SPOSÓB ROZLICZENIA:

  Maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 45% dofinansowania. 

  7. MINIMALNE WYMAGANIA:

  – projekty muszą wpisywać się w cele szczegółowe sprawiedliwej transformacji subregionu wałbrzyskiego, w szczególności celu gospodarczego tj. aktywizacja gospodarcza oraz wzmocnienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału subregionu w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ograniczenia niskiej emisji i dekarbonizacji

  – we wszystkich projektach dotyczących efektywności energetycznej należy przyjąć minimalny próg oszczędności energii pierwotnej lub energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie nie niższym niż 30%, potwierdzony wymaganym audytem energetycznym lub audytem efektywności energetyczn

   8. DODATKOWE INFORMACJE O KONKURSIE

   Dla wydatków objętych rozporządzeniem GBER okres kwalifikowalności rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Powyższa zasada dotyczy również wydatków objętych pomocą de minimis, za wyjątkiem prac przygotowawczych i „Komponentu doradczego” związanego z realizacją projektu.

   Jeżeli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o te śrdoki, zachęcamy do zapisania się na bezpłatną konsultację przez link:
   https://grantera.pl/bezplatna-konsultacja/

   Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

   Podziel się wiedzą

   Skorzystaj z naszej pomocy

   ​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

   Wyślij mail z zapytaniem -
   skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

   zapytania@grantera.pl