58 380 15 96 info@grantera.pl

Zasada Konkurencyjności w nowych “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” i istotne różnice w odniesieniu do poprzedniej perspektywy finansowej.

W listopadzie 2022 r. zatwierdzone zostały nowe “Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”. Aktualizacji uległa (między innymi), dobrze znana Beneficjentom środków unijnych “Zasada Konkurencyjności”. Poniżej prezentujemy istotne różnice w odniesieniu do zasad opisanych w “Wytycznych” z grudnia 2020 r.:

  1. komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021);
  2. o terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021);
  3. minimalny 30-dniowy termin składania ofert stosowany jest dla zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych i 750 000 EUR w przypadku dostaw i usług;
  4. brak opisanych trybów konkurencyjnych dla zamówień o szacunkowej wartości poniżej 50 000,00 PLN netto;
  5. zmianie uległa treść przesłanek dotyczących powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcą/dostawcą;
  6. w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawców zamawiający może wymagać w szczególności, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny przychód, w tym minimalny roczny przychód w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagany przez zamawiającego minimalny roczny przychód nie powinien przekraczać dwukrotności szacunkowej wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
  7. jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie;
  8. protokół postępowania o udzielenie zamówienia powinien zawierać m.in. uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy) oraz imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu.

 

Należy pamiętać, że przygotowanie dobrego wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nie oznacza końca formalności. Inwestycję należy zrealizować, rozliczyć, przejść ewentualną kontrolę i zachować okres trwałości. Rozliczanie dotacji unijnej jest niejednokrotnie procesem żmudnym i skomplikowanym. Bardzo łatwo o popełnienie błędu skutkującego brakiem refundacji środków czy prawidłowego rozliczenia otrzymanej zaliczki, a w czarnym scenariuszu częściowym lub całkowitym zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami. Eksperci Grantery od ponad 12 lat wspierają klientów w rozliczaniu projektów na każdym etapie ich realizacji. Rozliczenie dotacji warto powierzyć specjalistom, którzy dysponując wiedzą i doświadczeniem skutecznie pomogą wypełnić obowiązki wynikające z zawartej Umowy o dofinansowanie. Nasi eksperci rozliczyli z sukcesem setki projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, eksportowych, szkoleniowo-doradczych.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl