58 380 15 96 info@grantera.pl

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w 2024 roku – czyli z czego skorzystać w PIT za 2023

Z jakich ulg podatkowych dla przedsiębiorców chętnie korzystano w 2022 r. i 2023 r.?

W 2022 i 2023 roku przedsiębiorcy chętnie korzystali z różnych ulg podatkowych, które pozwalały im zmniejszyć obciążenia podatkowe i zwiększyć swoje dochody netto. Jedną z popularnych ulg był tzw. „mały podatek”. Polegał on na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przychodów z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogli zmniejszyć swój zobowiązania podatkowe, co miało pozytywny wpływ na kondycję finansową ich firm. Kolejną popularną ulgą podatkową było wspieranie inwestycji, zarówno związanej z rozwojem firmy, jak i ekologicznymi inwestycjami. Dzięki różnym formom ulg podatkowych, przedsiębiorcy mieli większe możliwości na rozwój swoich firm, co przyczyniało się do poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. W związku z tym, system ulg podatkowych dla przedsiębiorców w 2022 i 2023 roku był szeroko wykorzystywany, co było z korzyścią dla obydwu stron – przedsiębiorców oraz rządu.

Z jakich ulg mogą skorzystać przedsiębiorcy w 2024 roku, czyli co wielu przedsiębiorców w CIT/PIT za 2023 może sobie odliczyć?

Ulga B+R, czyli ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga B+R polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania poniesionych przez podatnika w danym roku podatkowym kosztów na działalność badawczo-rozwojową. Korzyść tej ulgi wynika z faktu, że wydatki określone jako koszty kwalifikowane niezależnie od dokonanego odliczenia uwzględniane są w kosztach podatkowych. Rozlicza się ją raz na rok w momencie składania rocznego zeznania podatkowego. Należy pamiętać, że ulga przysługuje już w trakcie prowadzonych prac i to niezależnie od tego czy jej efekty zostaną wykorzystane w działalności przedsiębiorcy czy zostaną odsprzedane podmiotom trzecim. Wyniki działalności badawczo rozwojowej nie muszą mieć zastosowania komercyjnego.

Koszty podlegające odliczeniu w ramach ulgi określane są mianem „kosztów kwalifikowanych”. Należy pamiętać, że odliczeniu w ramach ulgi podlegają koszty, które zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, przez to podatnik uzyskuje podwójną korzyść tzn. najpierw zaliczka koszt do KUP (czyli pomniejsza przychód o kwotę tego kosztu), a następnie ten sam koszt pomniejsza o podstawę opodatkowania w rozliczeniu rocznym. Niezależnie od statusu przedsiębiorstwa obowiązuje ogólna zasada zgodnie z którą odliczeniu podlegają tylko takie koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli jakieś z kosztów kwalifikowanych zostały podatnikowi zwrócone, powstaje konieczność skorygowania ulgi B+R. Korekty tej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym doszło do tych zdarzeń.

W ramach ulgi B+R koszty, których nabycie można odliczyć to m.in.:

 • wynagrodzenia i składki ZUS dla kadry B+R
 • materiały i surowce związane z prowadzoną działalnością B+R
 • nabycie sprzętu specjalistycznego niebędącego środkami trwałymi
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • odpisy amortyzacyjne WNiP powstałych w wyniki prac rozwojowych
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu

 Nie ma znaczenia, czy prace rozwojowe zakończyły się sukcesem, czy niepowodzeniem – w obu przypadkach można skorzystać z ulgi.

W ramach tej ulgi można odliczyć:

 • 200% kosztów poniesionych na wynagrodzenia
 • 100% pozostałych kosztów związanych z B+R

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników ma być uzupełnieniem ulgi badawczo rozwojowej. Następuje to wtedy kiedy przedsiębiorca nie może w pełni skorzystać z ulgi B+R. Podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Oznacza to, że stosując te ulgi podatkowe dla przedsiębiorców zyskuje się w ramach ulgi to iż przedsiębiorca co miesiąc może pomniejszyć zaliczkę PIT pobranych od wynagrodzenia tych pracownik którzy kwalifikują się do ulgi.

Ulga na prototyp

Podobnie jak w uldze B+R tak samo  i w uldze na prototyp zostały wyodrębnione koszty jakie podlegają odliczeniu (koszty kwalifikowane).

Koszty kwalifikowane w przypadku wprowadzenia nowego produktu na rynek, np.:

 • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, zezwoleń itp.
 • koszty badań cyklu życia produktu
 • koszty systemu weryfikacji technologii środowiskowych

Koszty kwalifikowane w przypadku próbnej produkcji, np.:

 • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowego środka trwałego
 • koszty ulepszenia środka trwałego celem dostosowania go do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu

Tak jak w przypadku ulgi IP oraz ulgi dla innowacyjnych pracowników, możliwe jest jednoczesne skorzystanie z nich przy aplikowaniu o ulgę B+R. Ważne jest jednak, aby mieć na uwadze, że koszty kwalifikowane do odliczenia w ramach jednej ulgi nie mogą być odliczane ponownie przy wykorzystaniu innej ulgi, co oznacza, że nie mogą być podwójnie odliczone. Aby zapobiec błędom, zaleca się segregowanie wydatków rozliczanych w ramach poszczególnych ulg.

Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek CIT według estońskiego modelu, korzystają z decyzji o wsparciu lub prowadzą działalność na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, nie mają możliwości skorzystania z ulgi na prototyp.

Dzięki tej uldze możliwe jest odliczenie kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek.

IP Box

Wprowadzona do polskiego systemu prawnego w 2019 roku, ulga IP BOX umożliwia przedsiębiorcom obniżenie stawki podatkowej do 5% na przychody uzyskane z eksploatacji wybranych praw własności intelektualnej. Skorzystać z niej mogą podmioty rozliczające się zarówno na zasadach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Ulgę można przeznaczyć m.in. na:

 • patenty
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • autorskie prawo do programu komputerowego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin

Ulga IP Box jest szczególnie popularna przy programistach (jednoosobowa działalność gospodarcza). 

W ramach tej ulgi obniżona stawka podatku dochodowego do 5% stosowana tylko do dochodu z kwalifikowalnych IP uzyskanych w danym roku podatkowym.

Ulga na ekspansję

Ulga ta jest zaprojektowana aby motywować przedsiębiorców do inwestowania w działania promocyjne swoich produktów. Implementacja tej ulgi i korzystanie z niej mają na celu nie tylko podwyższenie dochodów ze sprzedaży, ale również umożliwienie przedsiębiorcom dotarcie do rynków zagranicznych z ich produktami.

Kluczowe wydatki, które mogą być objęte ulgą:

 • koszty poniesione na uczestnictwo w targach, a przede wszystkim na: organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników oraz zakwaterowanie i wyżywienie
 • działania promocyjno-informacyjne, w tym zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek
 • dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahenta
 • przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów w szczególności dotyczącej certyfikatów towarów oraz rejestracji znaków towarowych
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargów, a także w celu składania ofert innym podmiotom

Dzięki tej uldze podatkowo można odliczyć dany wydatek w 200%:

 • ujmując go jako koszt uzyskania przychodu w 100%
 • odliczając 100% w ramach ulgi

Przy czym maksymalnie w danym roku podatkowym w ramach ulgi można odliczyć 1 mln zł.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację pojawiła się 1 stycznia 2022 r. Podatnik od podstawy opodatkowania może odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym należy pamiętać że nie może ona przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Ulgę można przeznaczyć na:

 • Koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych
  • maszyn i urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych
 • Koszty nabycia WNiP niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania m.in. robotów przemysłowych
 • Koszty usług szkoleniowych dot. robotów przemysłowych
 • Opłaty związane z leasingiem sprzętu dot. robotów przemysłowych

Ulga ta jest czasowa i obowiązuje w latach 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.

Polska Strefa Inwestycji

Jest to mechanizm dedykowany dla przedsiębiorców (bez względu na wielkość) rozliczających się jako podatnik CIT lub PIT. Dzięki tej uldze można odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów.

Ulgę tą można przeznaczyć na:

 • zakup gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego
 • nabycie lub wytworzenie środków trwałych
 • rozbudowę lub modernizację środków trwałych
 • wartości niematerialne i prawne
 • najem lub dzierżawę gruntów, budynków i budowli, jeśli okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia inwestycji
 • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle
 • dwuletnie koszty pracy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie realizacji nowej inwestycji – wydatki obejmujące koszty prac brutto pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe ulgi są dedykowane dla firm prowadzących działalność na terytorium Polski. Oczywiście ulgi IP Box, czy te wynikające z działalności B+R nie są jedynymi gdyż istnieje chociażby ulga na terminal płatniczy, jednak w powyższym artykule skupiono się na ulgach, w których podstawy opodatkowania są znacznie wyższe, a co za tym idzie rozliczenie ulgi jest znacznie korzystniejsze. 

Skrócone informacje o każdej uldze możesz pobrać tutaj:

Aby skorzystać z danej ulgi dla przedsiębiorców i odliczyć dany wydatek podatnik musi spełnić określone warunki – jeśli nie jesteś pewien czy możesz z danej ulgi skorzystać to zachęcamy do kontaktu:

telefonicznie: 537 088 495

mailowo: ulgi@grantera.pl

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl