200 mln zł to budżet przeznaczony na projekty B+R mające na celu przeciwdziałanie pandemii koronawirusów

 • Aktualności
 • Wpisy
 • 200 mln zł to budżet przeznaczony na projekty B+R mające na celu przeciwdziałanie pandemii koronawirusów

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Założeniem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Konkurs ten będzie obejmował projekty dążące do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Środki przeznaczane mogą być na wynagrodzenia, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług (więcej o tym, czym jest innowacja przeczytasz w artykule: „Innowacja – czym jest i jak ją stworzyć”).

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Miejsce realizacji projektu może być wskazane w dowolnym województwie w Polsce, przy czym dla województwa mazowieckiego alokacja środków jest na poziomie 75 mln zł. 

Konkurs dedykowany jest przedsiębiorstwom każdej wielkości (mikro, małe, średnie, duże) oraz konsorcjom przedsiębiorstw i/lub przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Ważne jest, aby wartość projektu mieściła się w przedziale od 1 mln zł do 50 mln euro.

Jeśli Twój pomysł wpisuje się w zakres tematyczny konkursu “Szybka ścieżka – Koronawirusy” to warto z niego skorzystać, gdyż konkurencja będzie znacznie mniejsza niż w klasycznej “Szybkiej ścieżce”, a to zwiększa Twoje szanse na sukces.

Co konkretnie mogę sfinansować?

 •  wynagrodzenia,
 • zakup licencji, patentów, know-how etc.
 • zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego,
 • utrzymanie linii technologicznych,
 • korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych,
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej,
 • koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynku,
 • promocja projektu.

Jeśli zlecisz wykonanie części prac w projekcie podwykonawcom, to także koszty z tym związane możesz sfinansować z dotacji. Wtedy koszty te mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w Twoim projekcie oraz max. 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.

Jaka jest wielkość dofinansowania?

 • do 80% kosztów badań przemysłowych, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji;
 • do 60% kosztów prac rozwojowych, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności do opracowania innowacji;
 • do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych czyli np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku.

Powyższe poziomy dofinansowania dotyczą firm mikro i małych (do 50 pracowników). Większe firmy otrzymują dofinansowania na nieco mniejszym, ale nadal bardzo atrakcyjnym poziomie (firmy średnie: 10% mniej, firmy duże 20% mniej).

Do kiedy muszę złożyć wniosek?

Nabór wniosków jest podzielony na trzy rundy:
I runda: od 6 maja do 5 czerwca 2020
II runda: od 6 czerwca do 24 lipca 2020
III runda: od 25 lipca do 31 grudnia 2020.

Pamiętaj jednak, że im wcześniej wniosek zostanie złożony, tym szybciej uzyska decyzję o dofinansowaniu.

Jakie warunki muszę spełnić?

Projekt może liczyć na dofinansowanie, jeśli spełni kilka kluczowych czynników sukcesu:

I. Odpowiedni opis prac badawczo-rozwojowych projektu

Pomagamy w przygotowaniu opisu w taki sposób, by został on wysoko oceniony przez ekspertów. Treść powinna być zrozumiała, ale jednocześnie napisana profesjonalnym, naukowym językiem. W zespole Grantery są project managerowie z wieloletnim doświadczeniem w projektach B+R oraz naukowcy z tytułami doktorów, którzy doskonale wiedzą, jak to zrobić.

II. Innowacyjność rezultatów projektu

Im bardziej innowacyjny produkt lub technologia ma powstać w wyniku projektu – tym lepiej. Wymagane minimum to innowacja w skali kraju, ale najlepiej widziane są projekty przełomowe w skali międzynarodowej.

Pomagamy w rozwinięciu i udoskonaleniu pomysłu na projekt, aby uzyskał on możliwie najwyższy poziom innowacyjności. Stosujemy do tego szereg sprawdzonych w praktyce narzędzi, m.in. warsztaty prowadzone metodą design thinking, analiza stanu techniki i kierunków rozwojowych, rozwiązywanie problemów technicznych metodą TRIZ.

III. Zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty, które wpisują się tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli jeden z pięciu zakresów tematycznych:

 • zdrowe społeczeństwo;

 • biogospodarka rolno- spożywcza, leśno- drzewna i środowiskowa;

 • zrównoważona energetyka;

 • gospodarka o obiegu zamkniętym- woda, surowce kopalne, odpady;

 • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

Konsultanci Grantery pomogą zrozumieć i wykazać, że projekt jest zgodny bezpośrednio lub pośrednio z tymi tematami. Wymaga to kreatywności i umiejętności odpowiedniej interpretacji zapisów o inteligentnych specjalizacjach.

IV. Skuteczna obrona projektu na panelu ekspertów

Przedstawiciele Wnioskodawcy są zapraszani na spotkanie z ekspertami oceniającymi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W czasie 1,5 godzinnej rozmowy eksperci zadają pytania dotyczące projektu. To bardzo ważny etap oceny wniosku. Przygotowujemy bardzo szczegółowo do panelu, informujemy o najczęściej zadawanych pytaniach i przeprowadzamy próbną sesję pytań i odpowiedzi.

Nasi Eksperci odpowiedzą Ci na wszystkie pytania dotyczące konkursu.

Uwaga! 

W 2021 roku nabór wniosków w tym konkursie nie jest planowany. 

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły