58 380 15 96 info@grantera.pl

2.10 Gospodarka o obiegu zamkniętym (konkurs dla województwa podlaskiego)

1. CEL DOTACJI

Wsparciem mają zostać objęte kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – nabór dotyczy instalacji do recyklingu odpadów

2. DLA KOGO?

przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

3. NA CO?

a) budowę lub rozbudowę instalacji recyklingu/odzysku odpadów; 

b) infrastrukturę do recyklingu odpadów biodegradowalnych, tj. kompostownie lub instalacje fermentacji metanowej oraz ich selektywny odbiór, transport, organizację punktów zbiórki; 

c) zakup specjalistycznych pojazdów (śmieciarek) do odbioru odpadów komunalnych. W przypadku gdy w ramach projektu przewidziano zakup pojazdu – musi on spełniać warunki dotyczące ekologicznie czystych pojazdów zdefiniowane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE; 

d) działania informacyjno-edukacyjne związane z gospodarką w obiegu zamkniętym – wyłącznie jako element uzupełniający;

e) jako element projektu dopuszcza się rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego, w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych.

4. ILE?

Wartość projektów minimalna i maksymalna: brak minimalnej; maksymalna: 8 000 000 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Alokacja konkursu: 25 000 000 zł

5. TERMINY:

termin naboru wniosków: od 23 lutego 2024 do 3 kwietnia 2024

6. SPOSÓB ROZLICZENIA:

zaliczka w jednej lub kilku transzach; refundacja

7. DODATKOWE INFORMACJE O KONKURSIE:

wspierane będą projekty niemające charakteru badawczo – rozwojowego,

wsparcie nie będzie udzielane na inwestycje służące zwiększeniu przepustowości obiektów przetwarzania odpadów resztkowych. Odpady resztkowe należy rozumieć głównie jako odpady komunalne, które nie są zbierane selektywnie, i pozostałości po przetwarzaniu odpadów,

w przypadku zakupu specjalistycznych pojazdów (śmieciarek) do odbioru odpadów komunalnych, nie będą one przeznaczane od innych celów po zakończeniu projektu.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl