100 mln zł na projekty przyczyniające się do społecznego i gospodarczego Polski – Gospostrateg III

 • Aktualności
 • Konkursy
 • 100 mln zł na projekty przyczyniające się do społecznego i gospodarczego Polski – Gospostrateg III

Podziel się
wiedzą

1 czerwca rusza nabór wniosków w III konkursie pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” prowadzonym w ramach programu Gospostrateg. Celem konkursu jest pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem, jednostką naukową oraz administracją publiczną. W efekcie przyczyni się to do wzrostu zarówno gospodarczego jak i społecznego Polski.

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł, a całość jest finansowana ze środków krajowych. 

Jakie projekty mają szansę na otrzymanie dofinansowania? 

Wartość projektu musi zawierać się w zakresie od 1 do 10 mln zł. Ponadto projekty muszą zawierać się w jednym z czterech obszarów tematycznych: 

 • Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu np. dotyczący mechanizmów budowy innowacyjności i konkurencyjności
 • Obszar pułapki braku równowagi np. umiędzynarodowienie gospodarki
 • Obszar pułapki demograficznej– np. rozwój technologiczny w przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym ze starzenia się społeczeństwa poprzez systemy stymulujące zmianę jakości życia w społeczeństwie informacyjnym 
 • Obszar pułapki słabości instytucji– np opracowanie modeli pozwalających na przewidywanie skutków i zapobieganie zagrożeniom XXI wieku

Pełna lista tematów znajduje się pod adresem: LINK

Do kiedy można składać wnioski? 

Nabór wniosków trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Warto zaznaczyć, że w konkursie Gospostrateg można złożyć więcej niż jeden wniosek, pod warunkiem, że projekty będą się od siebie różniły merytorycznie. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Konkurs dedykowany jest konsorcjum, w skład którego mogą wchodzić przedsiębiorcy, jednostki naukowe i podmioty wdrażające (czyli takie, które mają zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu np. ministerstwo, instytucja administracji rządowej lub fundacja/stowarzyszenie).

Liczba członków konsorcjum może wynosić od 3 do 5 podmiotów. 

Jakie konkretne koszty związane z projektem można pokryć z dotacji Gospostrateg? Oto kilka przykładów:

 • wynagrodzenia;
 • zakup licencji, patentów, know-how etc;.
 • zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego;
 • utrzymanie linii technologicznych;
 • korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych;
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej;
 • koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynku;
 • promocja projektu.

W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie wykonania części prac w projekcie przez podwykonawców. Koszty te mogą stanowić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w projekcie (lub 10% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorstwem). W przypadku prac przedwrożeniowych jest to max. 70% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis.

Jaka jest wielkość dofinansowania w konkursie Gospostrateg?

 • do 80% kosztów badań przemysłowych, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji;
 • do 60% kosztów prac rozwojowych, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności do opracowania innowacji;
 • do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych czyli np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku.

Powyższe poziomy dofinansowania dotyczą firm mikro i małych (do 50 pracowników). Większe firmy otrzymują dofinansowania na nieco mniejszym, ale nadal bardzo atrakcyjnym poziomie (firmy średnie: 10% mniej, firmy duże 20% mniej).

Natomiast poziom dofinansowania dla podmiotów niebędących przedsiębiorstwami na realizację prac w projekcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt realizowany jest w ramach ich działalności niegospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu! 

Nasi Eksperci odpowiedzą Ci na wszystkie pytania dotyczące konkursu.

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły