58 380 15 96 info@grantera.pl

KPO: Dotacje na Inwestycje w Technologie Środowiskowe i GOZ

Program A.2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ  ma za zadanie ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) m.in. poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń, oprogramowania, czy prace budowlane, o ile są niezbędne w celu instalacji maszyn i urządzeń.

Termin składania wniosków

 • Rozpoczęcie: 25 czerwca 2024
 • Zakończenie: 20 sierpnia 2024 do godz. 16:00

Kto może otrzymać wsparcie?

O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność na terenie Polski. 

Wsparcie finansowe

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 896 380 zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 481 900 zł
 • Maksymalna wartość wsparcia: 3 500 000 zł
 • Dofinansowanie: nawet do 85% wydatków kwalifikowanych w zależności od rodzaju wydatku i pomocy

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 1. Grunty: Zakup prawa użytkowania wieczystego lub własności gruntu.
 2. Nieruchomości zabudowane: Koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej.
 3. Środki trwałe: Zakup nowych maszyn urządzeń, które nie były wcześniej używane.
 4. Roboty i materiały budowlane: Koszty robót i materiałów niezbędnych do używania środków, o których była mowa powyżej.
 5. Usługi doradcze: Koszty usług doradczych zewnętrznych, w tym w szczególności koszty w przeprowadzenia środowiskowej oceny cyklu życia (LCA – Life Cyc Assessment), oceny śladu środowiskowego produktu (PEF – Product Environmental Footprint) oraz audytu końcowego parametrów przedsięwzięcia.
 6. Usługi zewnętrzne: Koszty związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Inwestycje na ochronę środowiska: Koszty związane z obniżeniem emisyjności i efektywnością energetyczną.
 8. Efektywne gospodarowanie zasobami: Koszty inwestycji poprawiających gospodarowanie zasobami i przechodzenie na GOZ.
 9. Koszty usług zewnętrznych, w tym przygotowanie studium wykonalności przedsięwzięcia.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP.

Wkład własny

Wnioskodawca musi zapewnić finansowanie wkładu własnego we własnym zakresie, który nie może pochodzić ze środków publicznych. Wkład własny musi być wniesiony w formie pieniężnej.

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym i musi być finansowany ze środków własnych wnioskodawcy.

Okres realizacji przedsięwzięcia

Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być późniejszy niż 6 miesięcy od złożenia wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 roku.

Komentarz eksperta Grantery

“Z naszego doświadczenia wynika, że w tego typu konkursach preferowane będą projekty skupione na produkcji. Ponadto lepiej oceniane mogą być projekty, które będą obejmowały wytworzenie nowego (nowego w skali przedsiębiorstwa) produktu, przy którym zastosowanie będzie miała Gospodarka Obiegu Zamkniętego.

Warto zaznaczyć, że nie należy się jednak obawiać innowacyjności zwłaszcza na poziomie przedsiębiorstwa, gdyż tę można w bardzo prosty sposób spełnić – w przypadku wniosków sporządzanych przez nas pomagamy w wykreowaniu tego typu innowacji tak aby nie przeszkadzała ona w planowanych w projekcie zakupach inwestycyjnych.”

Kluczowe czynniki sukcesu:

 

 1. ZGODNOŚĆ WSKAŹNIKÓW GOZ Z KIS

Wnioskodawcy muszą wskazać wskaźniki GOZ wpisujące się w obszary Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS), takie jak ekoprojektowanie, pozyskanie surowców, przetwórstwo i produkcja, użytkowanie i konsumpcja oraz odpady i ścieki. Opisanie przedsięwzięcia w taki sposób aby wpisywał się we wspomniane Inteligentne Specjalizacje wymaga kreatywności, znajomości nomenklatury unijnej i branżowości.

W Granterze posiadamy ekspertów, którzy posiadają te wszystkie aspekty dlatego też są w stanie opracować opis poszczególnych wskaźników potwierdzający jednoznacznie spełnienie tego wymogu.

 1. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z DNSH

Projekt musi się wykazać zgodnością z zasadą nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm). Posiadamy ekspertów z doświadczeniem w przygotowywaniu opisów zgodności różnego rodzaju inwestycji zaplanowanych w projekcie z wspomnianą zasadą DNSH. Warto zaznaczyć, że opisy przygotowywane przez tych ekspertów pozwoliły na uzyskanie dofinansowań przez wiele firm.

 1. MAKSYMALIZACJA SZANS NA SUKCES, czyli opisanie projektu tak aby zyskać jak najwięcej punktów w kryterium premiującym

Doskonale wiemy, że ocenie podlega, czy i w jakim stopniu zaplanowane działania są uzasadnione i przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne lub środowiskowe dla Wnioskodawcy i jego otoczenia gospodarczego. Jest to ważne, gdyż ten element jako aspekt premiujący może zaważyć na tym czy przedsięwzięcie będzie rekomendowane do dofinansowania czy też nie. Dlatego też opisując projekt pomożemy w uzasadnieniu, że przedsięwzięcie wpisuje się w te aspekty w zakresie co najmniej kilku z nich tj.:

 1. a) zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych i operacyjnych,
 2. b) zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
 3. c) bardziej wydajnej gospodarki materiałowej,
 4. d) zmniejszenia ilości odpadów lub ponownego ich wykorzystania lub recyklingu, w tym ukierunkowania działalności przedsiębiorstwa na zasadę zerowej ilości odpadów (Zero Waste),
 5. e) zmniejszenia śladu węglowego, wodnego, środowiskowego,
 6. f) optymalizacji zużycia energii,
 7. g) uniknięcia kar i opłat za wprowadzanie odpadów do środowiska,
 8. h) większego zaangażowania pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej,
 9. i) wprowadzenia rozwiązań z zakresu: Społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), lub rozwiązań dotyczących zasady: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ang. Environmental, Social and Governance – ESG), itp.).
 1. ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANE STUDIUM WYKONALNOŚCI

Współpracujemy z ekspertami, którzy są skłonni podjąć się wykonania studium wykonalności, które zawiera aspekty wymagane przez Instytucję tj.:

 • ocenę i analizę potencjału przedsięwzięcia
 • analizę słabych i mocnych stron przedsięwzięcia
 • analizę możliwości i zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia
 • zasoby niezbędne do realizacji przedsięwzięcia?
 • analizę oceniającą szanse na powodzenie realizacji przedsięwzięcia?

Studium wykonalności tworzone przez naszych ekspertów zawiera wszystkie elementy doceniane przez oceniających, gdyż składa się z:

 • analizy społeczno-gospodarczej, w tym określenie lokalizacji przedsięwzięcia, charakterystyki otoczenia społeczno- gospodarczego oraz zakresu prac B+R (jeśli dotyczy) niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
 • analizy instytucjonalno-prawnej, w tym doświadczenie Wnioskodawcy w projektach inwestycyjnych, analiza wykonalności przedsięwzięcia – organizacyjna, prawna, terminowa,
 • analizy technicznej i technologicznej, w tym opis techniczny przedsięwzięcia, analiza wykonalności, analiza opcji i wybór optymalnego rozwiązania (techniczne, inwestycyjne) oraz określenie wskaźników – środowiskowych wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • analizy finansowej, w tym: założenia do analizy finansowej i przepływów; określenie wskaźników efektywności finansowej; określenie nakładów inwestycyjnych; określenie właściwego poziomu dofinansowania inwestycji; analiza sposobu zapewnienia finansowej trwałości przedsięwzięcia,
 • planu finansowania przedsięwzięcia, w tym określenie etapów realizacji przedsięwzięcia, terminów tych etapów (kwartalnych) oraz osoby/ osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych etapów,
 • efektu ekonomicznego lub środowiskowego dla OOW i jego otoczenia z realizacji przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem,
 • oceny szans powodzenia przedsięwzięcia,
 • oceny zagrożeń związanych z przedsięwzięciem,
 • mocnych stron przedsięwzięcia,
 • słabych stron przedsięwzięcia,
 • analizy wariantów alternatywnych przedsięwzięcia.

      W przypadku zainteresowania tego typu konkursami zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację.

      Wsparcie w rozliczaniu dotacji - zachęcamy do bezpłatnej konsultacji.

      Wypełniono formularz "KPO ARIMR - konsultacje"

      Zapisz się na newsletter

      Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

      Podziel się wiedzą

      Skorzystaj z naszej pomocy

      ​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

      Wyślij mail z zapytaniem -
      skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

      zapytania@grantera.pl