58 380 15 96 info@grantera.pl

2.4 Energia odnawialna (konkurs dla województwa podlaskiego)

1. CEL DOTACJI

Wsparciem zostaną objęte inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w szczególności z biomasy, biogazu, biometanu, energii wiatru, słońca oraz Ziemi (geometria) wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci (produkcja energii na potrzeby własne).

2. DLA KOGO?

przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty wykonujące usługi publiczne na ich zlecenie, partnerstwa, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, służby publiczne.

3. NA CO?

– zakup i montaż/budowa urządzeń produkujących energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii

– zakup i montaż magazynów energii elektrycznej lub ciepła działające na potrzeby danego źródła OZE

– dostosowanie istniejących budynków/obiektów w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania urządzeń OZE

– podłączenie instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej (z wyjątkiem opłat ponoszonych w celu podłączenia instalacji do sieci – opłat przyłączeniowych)

– zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE

– nadzór nad robotami budowlanymi, o ile wynika to z przepisów prawa

– zakup systemu zarządzania energią (EMS – Energy Management System) wytworzoną z OZE

4. ILE?

Wartość projektów minimalna i maksymalna: nie została ustalona

Wartość maksymalna dofinansowania: 3 000 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Alokacja konkursu: 70 000 000 zł

5. TERMINY

Termin ogłoszenia naboru: 24 maja 2024

Termin naboru wniosków: od 24 maja 2024 do 3 lipca 2024

6. SPOSÓB ROZLICZENIA:

zaliczkowanie/refundacja

7. MINIMALNE WYMAGANIA:

− Wspierane w formie dotacji będą wyłącznie niektóre rodzaje OZE, innowacyjne, w których brakuje systemów wsparcia operacyjnego lub gdy technologia OZE jest niewystarczająco dojrzała lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością. Przy wyborze konkretnej technologii OZE, która traktowana będzie jako innowacyjna, należy łącznie spełnić następujące warunki wykazane w Poradniku OZE: 

  1. Wykazać innowację technologii OZE zgodnie z definicją innowacji przedstawioną w Podręczniku „Oslo Manual 2018”; 
  2. Wykorzystać magazyn energii, poprawiający stopień autokonsumpcji energii wytworzonej w OZE na miejscu; 
  3. Zastosować systemy zarządzania energią w budynku lub obiekcie przemysłowym lub instalacji energetycznej, dzięki czemu możliwe będzie monitorowanie ilości energii wytworzonej w OZE oraz prognozowanie jej zużycia, wynikającego z potrzeb użytkowych oraz spodziewanej konsumpcji.

– Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych powinno odbywać się z poszanowaniem zasady „nie czyń poważnych szkód”, w szczególności w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza i różnorodności biologicznej.

– W ramach niniejszego naboru nie dopuszcza się realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj.

8. DODATKOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Wnioskodawca zobowiązany jest do jednoznacznego zdefiniowania przedmiotu projektu, a tym samym ograniczenia zakresu rzeczowego projektu wyłącznie do wymaganego warunkami niniejszego naboru. Do obowiązków Wnioskodawcy należy także przedstawienie wyczerpujących informacji opisowych (deklaracje nie stanowią podstawy do spełnienia kryteriów wyboru projektu).

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl